Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler veteranplan for Bergen

Veteranplanen handler om ansvaret for ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner.

Ny veteranplan er en rullering av den første veteranplanen fra 2015. 

Ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner (IntOps) er ikke bare Forsvarets, men hele samfunnets ansvar. Kommunen må ha nødvendig kompetanse til å imøtekomme veteranene, deres familier og pårørende sine behov. I denne sammenhengen er det viktig for Bergen kommune å nyttiggjøre seg veteranorganisasjonene sin kompetanse og støtte likepersonsarbeidet som pågår i veteranorganisasjonene. 

Oppdatert med ny kunnskap

Ny veteranplan for Bergen kommune er utarbeidet i samarbeid med representanter fra veteranorganisasjonene. Planen er oppdatert med ny kunnskap om veteraners helse (Afghanistanundersøkelsen fra 2020), nye beskrivelser og utfordringer, nye mål og nye tiltak som svarer på de behovene veteranorganisasjonene har spilt inn i planprosessen.

Byrådet anbefaler bystyret å vedta «Veteranplan for Bergen kommune». 

Saken blir behandlet av byrådet 25. oktober, og skal videre til behandling i bystyrets organer.

Les planen og saksdokumentene

Les sakene fra byrådet 25. oktober