Gå tilbake til:
Du er her:

Beboere er fornøyde med middagen på sykehjem

En brukerundersøkelse i regi av Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet på et utvalg sykehjem våren 2022, viser at beboerne er gjennomgående fornøyde med middagene de får servert.

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet har gjennomført en brukerundersøkelse om middagslevering i et utvalg sykehjem våren 2022. Totalt ble 129 beboere fordelt på syv sykehjem intervjuet. Resultatene fra undersøkelsen viser at 88 prosent av deltakerne som tok et standpunkt, er fornøyde med middagen de får servert. Videre svarte 93 prosent ja på spørsmål om de blir gode og mette av middagen. 88 prosent opplever middagen som en hyggelig stund, og 97 prosent svarte ja på at de får den hjelpen de trenger under måltidet. 

Positive tilbakemeldinger

Resultatene viser at beboerne er gjennomgående fornøyde med middagsleveringen i de utvalgte sykehjemmene. Hele 100 prosent av deltakerne i undersøkelsen som får maten levert fra Helse Bergen, er fornøyde med middagen. Det samme er 97 prosent av deltakerne som får middag fra lokalt kjøkken på sykehjemmet. Når det gjelder dem som mottar middag fra Matvarehuset svarte 78 prosent at de er fornøyde. Samlet sett skårer leveringen fra Helse Bergen i sum best med 83 prosent positive svar, tett fulgt av levering fra lokalt kjøkken med 82 prosent positive tilbakemeldinger. Levering fra Matvarehuset fikk i sum 76 prosent positive svar. Brukerne med kok-kjøl-produsert mat og levering fra Helse Bergen er ifølge undersøkelsen de som er mest fornøyde med omstendighetene rundt selve måltidet, mens brukerne med kok-server-produsert mat fra lokalt kjøkken er mest fornøyde med selve maten. Samtidig er forskjellene mellom de to gruppene små. 

Undersøkelsen viser altså at det finnes nyanser mellom produksjonsmetodene og de ulike kjøkkenene, men den gir ikke et entydig grunnlag for å fastslå hvilken produksjonsmetode som gir brukerne det beste tilbudet og den beste opplevelsen.

Fremtidige løsninger

Byrådet har undersøkt muligheter for fremtidige løsninger for produksjon og levering av middager der sykehjem eller omsorgsboliger ikke har eget produksjonskjøkken, samt levering av middag til hjemmeboende. I en byrådssak vil de nå orientere bystyret om de ulike mulighetene for fremtidige løsninger. 

– Det er viktig for byrådet at kommunen kan tilby god og trygg ernæringsomsorg til brukerne av helse- og omsorgstjenestene våre, og jeg er glad for at sykehjemsbeboere i stort er fornøyde med maten de får, uavhengig av leverandør, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet. 

I byrådssaken blir det drøftet ulike alternativer for hvordan produksjon av middagsmåltider til sykehjem, omsorgsboliger og brukere av hjemmebaserte tjenester, kan bli løst i fremtiden. 

Dagens produksjon og levering

I dag blir middagene levert på tre ulike måter. Tre sykehjem har eget lokalt institusjonskjøkken med kok-server-produksjon. Videre får tre sykehjem levert middager fra Helse Bergen HF. De resterende sykehjemmene, noen andre virksomheter og en del hjemmeboende får middag levert fra Matvarehuset AS. Middagene fra både Helse Bergen og Matvarehuset er produsert etter kok-kjøl-metoden. 

Kok-kjøl, også kalt sous-vide, er en produksjonsmetode der maten blir vakuumpakket i forbindelse med tilberedning. Middagen blir varmet opp når den skal spises, og den blir sluttilberedt på et postkjøkken ved sykehjem og andre enheter. Ved metoden kok-server blir middagen produsert på et kjøkken og holdt varm til den skal serveres. 

Drøfter ulike løsninger

I byrådssaken blir tre ulike alternativer for fremtidig løsning for middagsproduksjon og -levering drøftet. Det første alternativet innebærer å etablere et nytt stort kommunalt produksjonskjøkken, kombinert med å videreføre samarbeidet med middager levert fra Helse Bergen. Neste alternativ går ut på å videreføre kjøpeløsningen fra en privat leverandør, kombinert med å fortsette samarbeidet med Helse Bergen. Det tredje alternativet innebærer å reetablere institusjonskjøkken på eksisterende kommunale sykehjem og etablere institusjonskjøkken på nye kommunale sykehjem. Her er det viktig å merke seg at det er arealmessige og reguleringsmessige forhold som hindrer reetablering på mange av sykehjemmene.

Byrådet belyser fordeler, ulemper og kostnader med de ulike alternativene for produksjon og levering av middager til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende. Den nylige inngåtte avtalen med Matvarehuset AS er gjeldende frem til 31. mai 2026, med opsjon på forlengelse. Det er derfor ikke behov for en konklusjon knyttet til valg av løsning for produksjon og levering av middager innen eldreomsorgen på nåværende tidspunkt. Byrådet legger frem saken til orientering for bystyret for å gi dem et kunnskapsgrunnlag om de ulike fremtidige alternativene for produksjon og levering av middager.  

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i byrådet 30. juni