Byrådet vil øke takten i bosettingsarbeidet

En høy andel komplekse helsesaker, tolkemangel og en stor andel storfamilier med behov for tilrettelagte boløsninger, gjør at byrådet nå tar grep for å øke takten i bosettingsarbeidet.

Byråd for kultur, sosial og inkludering, Katrine Nødtvedt, viser til at dette grepet er i tråd med Bergen kommunes ønske om å bidra til å bosette spesielt sårbare flyktninger:

– Med flere større spesialistmiljøer og et stort universitetssykehus, ønsker Bergen å bidra til å hjelpe flyktninger med alvorlige helsemessige utfordringer eller andre behov for spesiell tilrettelegging. Disse har også pårørende som kan trenge ekstra oppfølging. Slike sårbare flyktninger blir prioritert, selv om det innebærer at vi må bruke mer ressurser på hele bosettingsprosessen, noe som gjerne også kan ta lenger tid enn ordinære bosettinger, sier Nødtvedt.

Bedrer flyten i bosettingen

Bergen kommune har til nå bosatt 405 flyktninger, hvorav 309 fra Ukraina. Byråden peker på at økningen i ressurskrevende saker er en reelt krevende situasjon som fordrer nye løsninger. Dette gjør at byrådet nå tar aktive grep for å jobbe bedre og raskere med bosetting, forklarer Nødtvedt.

– I mange av helsesakene må flere av kommunens tjenesteområder involveres og ofte også koordineres opp mot statlige og fylkeskommunale tilbud. Slik situasjonen er nå, vurderes det som hensiktsmessig å gjøre endringer for å få til en enda bedre flyt i bosettingen av de mest sårbare flyktningene. Byrådet skiller derfor ut bosetting knyttet til helsesaker og andre tunge bosettingssaker i et eget prosjekt, sier byråd Nødtvedt.

Skal evalueres

Byråden håper at grepet vil gi både et økt fokus på de mest sårbare flyktningene, samtidig som det frigjør ressurser og kapasitet til å øke takten i det ordinære bosettingsarbeidet. Prosjektet har en tidshorisont i første omgang frem til sommeren 2023 og skal evalueres før det tas stilling til eventuell forlengelse eller varig drift.

– Denne evalueringen skal også ta for seg helheten i organiseringen av kommunens bosettingsarbeid slik at vi kan videreutvikle tjenestene våre for å være best mulig rustet for fremtidige situasjoner med høye ankomsttall, avslutter byråd Katrine Nødtvedt.

Les byrådssaken