Gå tilbake til:
Du er her:

Eldre er fornøyde med livet

Byrådet legger frem en rapport som viser at eldre er generelt godt tilfredse med livet, og de skårer høyt på viktige indikatorer for psykisk helse og livskvalitet.

Bystyret i Bergen har bedt om en rapport om ensomhet og psykisk helse hos eldre. Rapporten som byrådet nå legger frem, baserer seg på oppdatert litteratur og lokale og nasjonale rapporter om psykisk helse og ensomhet hos eldre. Spesielt Folkehelseundersøkelsen for Vestland 2022 gir verdifull informasjon.

- Det er positivt at den tidlige alderdommen oppleves som god hos de fleste. Samtidig ser vi at det skjer en endring hos de aller eldste hvor opplevd livskvalitet reduseres, mens opplevelsen av ensomhet og psykiske plager øker. For byrådet er det viktig at livskvalitet og psykisk helse opprettholdes også når funksjonsnivået reduseres som følge av høy alder, og det vil vi jobbe videre for å legge til rette for, sier Ruth Grung, byråd for helse og omsorg.

Konklusjonene i rapporten

  • Dagens eldre har bedre helse enn tidligere. De er selvstendige, klarer seg selv i større grad og har bedre funksjonsevne enn tidligere.
  • Eldre er generelt godt tilfredse med livet og skårer høyt på viktige indikatorer for psykisk helse og livskvalitet.  
  • Folkehelseundersøkelser viser at den rapporterte livskvaliteten er høyest i aldersgruppen 65-74 år. Dette tilsier at den tidligere alderdommen oppleves som god hos de fleste, men at livskvaliteten ser ut til å synke etter rundt 75-80 års alder.
  • Det er først i særlig høy alder forekomsten av symptomer på dårligere psykisk helse og ensomhet ser ut til å øke om man ser til resultatene i folkehelseundersøkelene.
  • Det har vært en økning av psykiske plager og ensomhet blant alle aldersgrupper under og etter covid-19-pandemien, men det er den yngste delen av befolkningen som har hatt den høyeste økningen.

Trenger mer forskning

- Andelen eldre vil øke kraftig de neste årene. Det er derfor viktig at vi har god og tilstrekkelig kunnskap om denne aldersgruppens psykiske helse slik at psykisk uhelse og dårlig livskvalitet kan forebygges, og vi kan skape et aldersvennlig og bærekraftig samfunn. Kunnskapen er fortsatt mangelfull når det gjelder psykisk helse hos eldre og særlig den eldste delen av befolkningen. Det er behov for mer og bred forskning på dette feltet som utfyller de digitale folkehelseundersøkelsene sier Grung. 

Kunnskapskommunen har på oppdrag fra Byrådsavdeling for helse og omsorg skrevet to kunnskapsoppsummeringer over forskning om tiltak som har vist seg å være virksomme for å forebygge ensomhet blant eldre. Disse kunnskapsoppsummeringene vil sammen med denne rapporten inngå som kunnskapsgrunnlag når folkehelseplanen «Aktiv by - friske bergensere» skal oppdateres.

Byrådssaken om rapport om ensomhet og psykisk helse hos eldre skal videre til behandling i utvalg og bystyret.

Se dokumentene i saken

SE OGSÅ: Sakene til byrådet 22. september er klare