Gi innspill til handlingsplan for selvmordsforebygging - frist 19. mai

Selvmord tar hvert år mange liv, og rammer enda flere som etterlatte venner og familie. Byrådet legger Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen på offentlig høring.

Annonseringsdato: 28. april 2023
Frist for innspill: 19. mai 2023

Planen er en rullering av Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen, som ble vedtatt av Bergen bystyre i 2018. Planen skal videreføre og styrke innsatsen for å forebygge selvmord i Bergen.  

Høringsutkastet og saksdokumentene finner du her

Send innspill

[Fristen for å sende innspill var 19. mai 2023.]

 – Vi har ingen å miste, og dessverre er det i dag slik at selvmordstallene i Norge og i Bergen er for høye, sier byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen. 

– I Bergen er det i snitt 30 personer som tar sitt eget liv i året, og selvmord er den hyppigste dødsårsaken for ungdom under 25 år. Det er 30 enkelttragedier som vi må gjøre det vi kan for å forhindre i årene som kommer, sier hun. 

Menn overrepresentert 

Statistikken viser at gutter og menn utgjør rundt 70 prosent av alle som velger å ta sitt eget liv. Derfor retter planen særlig oppmerksomhet mot tiltak rettet mot nettopp gutter og menn. I tillegg beskriver den tiltak for utsatte grupper, blant andre barn og unge, flyktninger og asylsøkere, eldre, funksjonshemmede og LHBT-personer.  

Vil øke kompetansen 

Mange av tiltakene i planen er rettet mot å øke kompetansen og handlingsberedskapen hos personer som kan treffe mennesker i krise gjennom sitt arbeid. Det gjelder ansatte i offentlige tjenester som barnehage, skoler og helsevesen, men også hos private aktører og frivillige organisasjoner. 

Planen er laget i et samarbeid mellom Bergen kommune, Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) Hordaland, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest), Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Vestland Fylkeskommune og Helse Bergen HF. 

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 27. april