Gå tilbake til:
Du er her:

Gode resultater for rusavhengige

Byrådet har lagt frem statusrapport til "Plan for rusfeltet 2018-2022". Byrådet mener tiltak på rusfeltet har resultert i flere tjenester, flere tiltak og økt kvalitet i de kommunale rustjenestene.

Barne- og familietjenestene, barnevernet og tjenester til utviklingshemmede er etablert sammen med sosialtjenesten og rus/psykisk helse-tjenestene i den nyopprettede Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig. Dette muliggjør et enda mer helhetlig og systematisk arbeid omkring forebyggende tiltak, samarbeid og koordinering i overganger mellom tjenester.

Gode resultater

Byrådet ser at satsingen på rusfeltet har gitt en rekke gode resultater for rusavhengige personer. For den videre strategiske utviklingen på rusfeltet ønsker byrådet et særlig fokus på de forebyggende tiltakene og rehabiliteringstiltakene. Målet er å forhindre at personer utvikler rusproblemer, samt styrke mulighetene for at rusavhengige personer kan redusere skadelig rusbruk og/eller komme seg ut av rusavhengigheten.

Brukerinnflytelse

For å bedre situasjonen for individ, nærmiljø og bysamfunnet kreves det at kommunen og samarbeidspartnere satser på hele bredden innen rusfeltet; forebygging, behandling, skadereduksjon og rehabilitering, og ser på denne bredden som en forutsetning for å lykkes.

Recovery og stor grad av brukerinnflytelse er en forutsetning for å lykkes både i forebygging og behandling av rusrelaterte problemer.

Saken skal videre til behandling i bystyreutvalg og bystyret.

Les dokumentene i saken

Flere artikler