Gå tilbake til:
Du er her:

Justerer kursen for fremtidens eldreomsorg

Byrådet rullerer temaplanen Omsorg med kunnskap - plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016- 2030.

Den demografiske utviklingen i Bergen kommune med stadig flere eldre forventes å gi betydelige utfordringer i årene som kommer, både for velferdsstaten og for familiene.

- Etterspørselen etter kommunale pleie- og omsorgstjenester er økende. Planen presenterer hva som blir viktige satsinger for å møte disse utfordringene. Å kunne yte en eldreomsorg med kvalitet er blant de viktigste oppgavene kommunen har. De fleste eldre er friske, men de som får behov for hjelp skal de være trygge på at de vil få gode tjenester, sier helsebyråd Beate Husa.

Skal styrke kvaliteten

Planen er en revisjon av eksisterende plan vedtatt i bystyret 21. september 2016. Rullert plan inneholder endringer som bygger på kunnskap og erfaringer etter at planen ble vedtatt i 2016.

Nye satsinger som brukermedvirkning, bedre samarbeid med pårørende, heltidskultur, tillit og faglighetsreformen, smittevern, musikkterapi og psykologtilbud i sykehjem er nå tatt med. Videre fokuserer planen på satsingsområder for å heve kvaliteten på institusjonstjenestene, med søkelys på aktivitet og innhold i hverdagen, kompetente ansatte, et godt og hjemlig bomiljø og en naturlig plass i nærmiljøet.

Fokus på enkeltmennesket

I forrige planperiode er aldershjemmene er utfaset, det er bygget to nye sykehjem og det har vært en omfattende oppgradering av eldre institusjoner. Arbeidet med bygging av nye sykehjem, omsorg pluss boliger og planlagt oppgradering av institusjonsbygg fortsetter, i tillegg til avvikling av tosengsrom og dubletter.

- Selv om planen i stort omhandler modernisering av bygningsmasse, er det likevel menneskene som skal stå i sentrum. Vi skal møte de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behovene til våre eldre, samtidig som vi skal sikre gode og attraktive bygg og arbeidsforhold for ansatte understreker Husa. 

23 høringsinnspill

Arbeidet med rulleringen av planen har vært gjennomført med en plangruppe og en undergruppe. Eldrerådet har vært representert i begge gruppene. Planen ble sendt på høring med høringsfrist i januar 2021. Det kom inn 23 høringsinnspill.

Les dokumentene i saken 

Saken ble behandlet i byrådet 25. mars og skal videre til behandling i utvalg og bystyre. 

LES OGSÅ: Starter arbeidet med rullering av plan for eldreinstitusjoner