Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem kunnskapsgrunnlag for NAV sosialtjeneste 2019

Byrådet vil videreføre og utvikle tiltak som hindrer utenforskap og fremmer like muligheter. Byrådet vil dermed prioritere tiltak i Bergen kommune som sikrer utsatte grupper arbeidstrening og arbeid.

I kunnskapsgrunnlaget for sosialtjenesten gjøres det rede for den aktuelle situasjonen i sosialtjenesten når det gjelder kostnads- og klientutvikling, utviklingstrekk i de ulike brukergruppene og sentrale utfordringer som sosialtjenesten står ovenfor i tiden fremover. Kunnskapsgrunnlaget prøver også å forklare ulike faktorer som påvirker antall sosialhjelpsmottakere samt sosialhjelpsutbetalinger. 

Aktivisering av unge

Bergen har hatt et særskilt fokus på ungdom 18-24 år og vi ser nå for andre året på rad en nedgang i ungdomsgruppen blant annet som følge av at det er etablert ungdomsoppfølging ved alle NAV tjenestene. 

Ungdom som mottar sosialhjelp er en sårbar gruppe hvor det er viktig at stønadslengden på økonomisk sosialhjelp blir så kort som mulig. Etableringen av arbeids- og aktivitetstiltak er sentralt for å sikre aktivisering av ungdom i arbeidstrening og arbeidsrelaterte tiltak. Byrådet ser det som positivt at antallet ungdommer som mottar økonomisk sosialhjelp har gått ned. NAV- kontorene i Bergen arbeider tett og godt med oppfølging for å få flere over i arbeid og aktivitet og færre med sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger som hovedinntekt. 

Oppfølging av langtidsmottakere

Sosialtjenestene bruker mye ressurser på oppfølging av langtidsledige og langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. En del av denne gruppen benytter seg av andre tjenester som midlertidige botilbud, omsorgsinstitusjoner og har behov for en tett oppfølging. 

God effekt av arbeids- og aktivitetstiltak for innvandrere

De siste årene har vi sett en utvikling mot at en større andel mottakerne av økonomisk sosialhjelp er innvandrere. Tiltakene Ny sjanse og NorA (Norsk og Arbeid) som jobber med innvandrere som mottar økonomisk sosialhjelp viser gode resultater når det gjelder å få mennesker ut i arbeid og aktivitet. I slutten på 2019 så vi derfor en nedgang i antallet innvandrere som mottok økonomisk sosialhjelp.

Satsing på barnefamilier

Barnefamilier har vært et satsingsområde over flere år etter at Handlingsplan mot fattigdom ble lagt frem for Bystyret. Byrådet ser det som svært positiv at antallet barn som lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp har gått ned.

Sammenligning med andre byer

Sammenlignet med de 10 største byene i landet ligger Bergen nært snittet når det gjelder andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggerantall. Utgifter pr. mottaker i Bergen er relativ lav, og det samme er utbetaling per stønadsmåned. Dette kommer bland annet av at andel mottakere som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt er lav i Bergen. 

Saken behandles i byrådet 28. mai 2020. Den skal videre til behandling i utvalg og bystyre. ​​​​​​​

Les dokumentene i saken