Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem kunnskapsgrunnlaget for sosialtjenesten 2021

Byrådet legger frem kunnskapsgrunnlaget for sosialtjenesten som gir en oversikt over situasjonen og utviklingen i sosialtjenesten i Bergen.

Kunnskapsgrunnlaget prøver å forklare ulike faktorer som påvirker antall sosialhjelpsmottakere samt sosialhjelpsutbetalinger. Det å følge med på utviklingstrekk gjør en også i stand til å iverksette tiltak ettersom behovene oppstår.  

Ungdom og sosialhjelp

Bergen kommune er særlig opptatt av ungdom 18-29 år. Ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp, er en utsatt gruppe hvor det er viktig at stønadslengden på økonomisk sosialhjelp blir så kort som mulig. Arbeids- og aktivitetstiltak for gruppen (FIA-tiltakene) er sentrale for å sikre aktivisering av ungdom i arbeidstrening og arbeidsrelaterte tiltak. Nav-kontorene i Bergen arbeider med tett og god oppfølging for å få flere over i arbeid og aktivitet og færre med sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger som hovedinntekt.  

Langtidsmottakere

Langtidsledige og langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp er en gruppe som sosialtjenestene bruker mye ressurser på å følge opp. Blant disse er mennesker som benytter seg av midlertidige botilbud, omsorgsinstitusjoner og har behov for en tett oppfølging.

Det å hindre utenforskap og fremme like muligheter er også et prioritert området for byrådet. De vil derfor videreføre og utvikle tiltak som støtter opp om dette, med for eksempel å prioritere tiltak som sikrer utsatte grupper arbeidstrening og varig arbeid.  

Personer med utenlandsk opprinnelse

De siste årene har vi sett en utvikling mot at en større andel av mottakerne av økonomisk sosialhjelp har utenlandsk opprinnelse. Noe av årsaken til dette kan forklares med at flere av de som har gått ut av introduksjonsprogrammet fra det store antallet som ble bosatt 2016-2017 ikke har blitt selvhjulpen etter endt program, og andre personer med innvandrerbakgrunn som ikke klarer å sikre sitt livsopphold ved arbeid. 

Tiltakene Ny sjanse og NorA (Norsk og Arbeid) som jobber med fremmedspråklige mottakere av økonomisk sosialhjelp viser gode resultater når det gjelder å få mennesker ut i arbeid og aktivitet. Andelen mottakere av økonomisk sosialhjelp med annet hjemland enn Norge har økt i tidsperioden 2019 til 2021 men antallet totalt sett av utenlandske mottakere er stabilt i perioden. Andelen mottakere av økonomisk sosialhjelp med annet hjemland enn Norge er nå cirka 58 prosent og de aller fleste er arbeidsinnvandrere.

Hvordan er Bergen i forhold til andre byer?

Sammenlignet med de 10 største byene i landet ligger Bergen nært snittet når det gjelder andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggerantall. Bergen kommune har nå landets høyeste sosialhjelpssatser. Samtidig er utgiftene per mottaker i Bergen relativ lav, og det samme er utbetaling per stønadsmåned. Dette kommer blant annet av at Bergen har en lav andel brukere med hovedinntekt sosialhjelp og kommunal bostøtte som bidrar til lavere snittkostnader pr. mottaker. Kun 34,9 prosent av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp i Bergen hadde i 2021 økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. 

De andre mottakerne hadde som regel trygd eller arbeid som hovedinntekt og trengte kun supplerende økonomisk sosialhjelp. Totalt var det 6771 mottakere av økonomisk sosialhjelp i Bergen i 2021. Antallet sosialhjelpsmottakere gikk ned med 240 personer i forhold til 2020 og med 638 personer i forhold til 2019.  

Les dokumentene i saken

LES OGSÅ: Sakene til byrådet 19. mai er klare