Gå tilbake til:
Du er her:
Rune Fjeld under fremleggelsen av barnevernsrapport.
LEGGER FREM OPPFØLGING: Byrådet skal legge frem tiltak for å følge opp kritikken fra rapporten til Fjeld-utvalget. Bildet viser utvalgets leder, Rune Fjeld, som presenterte rapporten på Bergen offentlige bibliotek i mars 2020.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Legger frem oppfølging etter barnevernsrapport

Byrådet legger frem oppfølgingstiltak etter funnene som er presentert i Fjeld-utvalgets rapport, som tar utgangspunkt i ti særlig konfliktfylte enkeltsaker i barneverntjenesten i Bergen.

Fjeld-utvallget er det eksterne utvalget som Bergen bystyre i 2018 besluttet å nedsette, for å undersøke ti enkeltsaker i barneverntjenesten i Bergen kommune.

Gjennomgangen av sakene, som var spesielt konfliktfylte, skulle primært rettes mot hva som kunne vært gjort annerledes for å redusere konfliktnivået mellom barn og barneverntjenesten, og
mellom foreldre og barneverntjenesten.

Formålet med gjennomgangen skulle være læring og et ønske om å heve kvaliteten på barnevernstjenesten. 

Byrådet ser alvorlig på de funnene som Fjeld-utvalget har avdekket, og belastningen som involverte parter har opplevd i
kontakt med barneverntjenesten.

– Byrådet berøres særlig av å vite at barn i Bergen ikke har fått den hjelp og bistand som de har hatt behov for, heter det saksdokumentene til byrådet.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

  1. Bergen bystyre slutter seg til tiltakene som vurderes som nødvendige og hensiktsmessige etter funnene som er presentert i Fjeld-utvalgets rapport, slik de fremkommer i saksfremstillingen.
  2. Byrådet rapporterer årlig om fremdrift og status for de ulike tiltakene.
  3. Tiltak som ikke finansieres innen tjenesteområde søkes innarbeidet i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Klikk her for å lese saksdokumentene

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Saken ble behandlet av byrådet 13. august