Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem plan for inkludering og mangfold 2018-2022

Byrådet legger fram Plan for inkludering og mangfold 2018-2022, den fjerde i rekke innen dette politikkområdet.

Planen bygger på utgangspunktet i kommuneplanens samfunnsdel om at Bergen kommune skal være en interkulturell by som bruker mangfoldet positivt.

Vekst og mangfold

Innvandrerbefolkningen i Bergen har vokst kraftig fra begynnelsen av 1970-tallet og frem til i dag. I 1970 var det om lag 2800 personer i Bergen med innvandrerbakgrunn mens det ved inngangen til 2018 bodde om lag 49 200 innvandrere her.

Innvandringen er helt vesentlig for befolkningsveksten i Bergen. Tallet på bergensere med innvandrerbakgrunn vokste for eksempel med 1549 i 2017. Til sammenlikning vokste befolkningen i Bergen som helhet med 1236. Uten innvandring ville Bergen altså hatt en befolkningsnedgang i 2017. I plan for inkludering og mangfold foreslår byrådet en rekke tiltak for hvordan en økende innvandrerandel av befolkningen i Bergen kan brukes til å skape positiv vekst i byen.

- En mer mangfoldig by er en bedre by. I dette mangfoldet ligger store muligheter, men også en utfordringer vi må adressere, sier byråd Erlend Horn.

Tre hovedelementer

Den store veksten i innvandrerbefolkningen gjør det viktig å ha en strategisk sektorovergripende plan. Planen er viktig fordi den løfter frem tiltak knyttet spesielt til innvandrergruppen og hvordan vi kan sikre en god inkludering i Bergen. Tiltakene er knyttet til tre hovedelementer:

 

  • Kommunen må tilpasse tjenestene til en mer mangfoldig befolkning. Dette innebærer at kommunen har egne tjenester for nyankomne innvandrere som tolketjenester, norskopplæring for voksne og ulike kvalifiseringstjenester. Samtidig må også andre deler av de kommunale tjenestene ta hensyn til at det er en mer sammensatt befolkning og tilpasse seg til dette.
     
  • For å hindre segregering av minoritetsgruppene i Bergen er det viktig at det legges til rette for felles møteplasser der folk møtes uavhengig av bakgrunn. I Bergen er vi heldige som har et stort antall med frivillige organisasjoner innen idrett, kultur, religion og sosialt arbeid. Disse organisasjonene er stort sett organisert etter interesser og ikke etter etniske skillelinjer. Inkluderingspolitikken i Bergen legger også stor vekt på å få flest mulig inn i ordinært arbeid og utdanning. Deltakelse i arbeidslivet fører ikke bare til levekårsutjevning, men fellesskapet på en arbeidsplass gir en solid forankring til samfunnet en bor i.
     
  • Konflikter knyttet til en mangfoldig befolkning forebygges og løses gjennom dialog og offentlig debatt. Det er viktig at mangfoldet i befolkningen gjenspeiles i de som deltar i den offentlige debatten.

Stor grad av medvirkning

Planutkast ble sendt ut på høring 7. april 2018. I tillegg til dette har byråd Erlend Horn avholdt innspillsmøter med noen av høringsinstansene. Ved oppstart av planarbeidet var det arrangert møte med 80 deltakere fra ulike organisasjoner.

Planen skal videre til komite og bystyret.

Les dokumentene i saken