Gå tilbake til:
Du er her:

Nye satsingsområder for å bedre folkehelsen

Se hva byrådet vil prioritere de neste årene.

illustrasjon folkehelseplan
SATSER PÅ UNGDOMMEN: Byrådet er fornøyd med satsingen på forebygging for barn og unge, og fremover vil særlig vektlegge psykisk helse blant ungdom.
Illustrasjon: NETLIFE

Bystyret har tidligere vedtatt folkehelseplan for 2015-2025. Byrådet har nå lagt frem statusrapport for arbeidet med å gjennomføre planen. I statusrapporten fremgår det at byrådet mener at planen som ble lagt frem i forrige bystyreperiode manglet fokus på viktige folkehelseområder. Blant annet var ikke alkohol eller sosial ulikhet i helse nevnt.

Satsingsområdene fremover

Byrådet vil derfor at det fremover skal satses på disse områdene:

 • Informasjon om folkehelse rettet mot innbyggerne
 • Forskning på folkehelseområdet
 • Helsefremmende barnehager og skoler
 • Forebygging av alkoholmisbruk og alkoholrelaterte skader
 • Psykisk helse blant ungdom
 • Redusere sosiale helseforskjeller

Statusrapporten opplyser også at det skal utvikles relevante målekriterier som kan si noe om utviklingen av folkehelsen. Disse vil inngå i levekårskartleggingen som Bergen kommune skal gjøre i 2019.

Dette er gjort

Byrådet er særlig fornøyd med at alle byrådsavdelinger og sektorer nå bidrar systematisk til arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller gjennom etableringen av kommunens folkehelsenettverk.

Følgende satsinger nevnes som viktige eksempler på at kommunen bidrar til bedre folkehelse:

 • Satsing på forebygging for barn og unge
 • Miljøløftet
 • Arbeidet for å gjøre Bergen til en mer gå- og sykkelvennlig by
 • Tiltak for fattigdomsbekjempelse
 • Etablering av flere åpne møteplasser for ungdom
 • Tettere samarbeid med frivillig sektor
 • Kommunens områdesatsing

Statusrapporten skal behandles i komité og bystyret.

Se saksdokumenter