Gå tilbake til:
Du er her:

Orienterer om tilsynssaker i helse, omsorg og barnevern

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte i 2018 seks tilsyn i Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Byrådet legger frem melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) i 2018. I meldingen informerer byrådet om tema, resultat og oppfølging av tilsyn, og hvordan tilsynene inngår i byrådsavdelingens øvrige kontroll– og kvalitetsforbedringsarbeid.

Formålet med Fylkesmannens tilsyn er å undersøke om offentlige og private virksomheter overholder krav i lov og forskrift. Tilsynene skal samtidig bidra til god tjenestekvalitet og pasientsikkerhet.

I 2018 gjennomførte Fylkesmannen seks systemtilsyn i BHO:

  • Hjemmesykepleiens ernæringsarbeid og legemiddelhåndtering (to tilsyn)
  • Etat for forvaltnings behandlingstid for søknader om omsorgsstønad
  • Bergen kommunes oppfølging av krisesentertilbudet
  • Etat for tjenester til utviklingshemmedes bruk av tvang og makt
  • Et sykehjems rutiner, bruk av utstyr og håndtering av akutte situasjoner på natt

Ett av tilsynene er fortsatt ikke konkludert. Fire av de andre avdekket forbedringsområder og avvik fra lov og forskrift. Resultatene brukes i arbeidet med å forbedre tjenestene.

Byrådet ber bystyret ta meldingen til orientering. Meldingen skal til videre behandling i bystyret.

Les dokumentene i saken