Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha innspill til ny plan om innovative helse- og omsorgsløsninger

Byrådet legger frem Bedre kunnskap - bedre helse: Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune 2022-2027.

Planen skal bidra til å styrke kommunens ambisiøse arbeid med kunnskapsutvikling og satsing på kunnskapsbasert forebyggingsarbeid og tjenester. Som temaplan gir den en helhetlig strategisk retning for arbeidet med forskning, innovasjon og utdanning innen kommunens helse- og omsorgstjenester og inneholder både mål, strategier og tiltak. 

Samarbeid med kunnskapsmiljøer

I byrådsplattformen står det at kommunen skal satse på videre utvikling av innovative helse- og omsorgsløsninger. Slik utvikling krever relevant og oppdatert kunnskap om hvilke tiltak som virker. Derfor satses det sterkt på samarbeid med de fremste kunnskapsmiljøer innenfor temaer som er relevante for de kommunale helsetjenester. Planen skal styre arbeidet med å utvikle Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest og arbeide for at en større del av forskningsaktiviteten tilfaller alle deler av den kommunale helsetjenesten og spesielt primærhelsetjenesten.

Seks satsningsområder

Planen viser hvordan byrådet skal jobbe for at Bergen kommune skal gå i front for en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av høy kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og effektivitet. Kommunen skal nå målsettingene gjennom tiltak under seks satsingsområder: 

1. Systemer for kunnskapsutvikling
2. Forskningssamarbeid 
3. Kunnskapsbasert innovasjon 
4. Utdanning
5. Kommunen som aktiv forskningspartner 
6. Kunnskapsbasert praksis

Høringsfrist 25. februar

Byrådet inviterer privatpersoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, brukerorganisasjoner, samarbeidskommuner og andre offentlige samarbeidspartnere til å avgi høringsuttalelser til planen, og håper på et godt engasjement fra høringsmottakerne. 

“Bedre Kunnskap – bedre helse: Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune 2022-2027” sendes ut på høring i perioden 14. januar 2022 -25. februar 2022.

Saken ble behandlet av byrådet 13. januar

Les høringsutkastet her

Se dokumentene i saken