Gå tilbake til:
Du er her:

Gi innspill til plan for deltakelse og mangfold i kunst og kultur

Byrådet sender plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021-2030 på høring. Høringsfristen er 13. november 2020.

Byrådet vedtok i byrådsmøte 15. oktober å sende planen på høring. Les den her: Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021-2030  

Planen omfatter amatørkulturfeltet, det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, museumsfeltet og kulturvern. Videre rommer planen kommunale virksomheter og arenaer, deriblant Bergen Offentlige Bibliotek og Kulturetaten, som produserer kommunale kulturtilbud og drifter lokale kulturhus der det legges til rette for aktiviteter og opplevelser for ulike publikumsgrupper. 

Første plan av sitt slag

Det er første gang kommunen utarbeider en egen plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet. Planen skal formidle byrådets politiske ambisjoner om økt deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet i Bergen som helhet, vise de utfordringer feltene står overfor, og imøtekomme dem gjennom gode, kommunale og fremtidsrettede virkemidler. Planen skal være førende og gi politiske beslutningstakere handlingsrom til å prioritere.

- Å stille spørsmål ved hvem som får komme til orde, hvem vi speiler og hvem vi ser, er en viktig oppgave innenfor alle samfunnsområder. Et mer inkluderende kulturliv er viktig for at alle byens innbyggere skal kunne kjenne seg igjen og finne relevante forbilder. Samtidig får vi løftet flere stemmer som vi ikke ønsker å gå glipp av, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt. 

Deltagelse og mangfold

Plan for økt deltagelse og mangfold har, som det fremgår i plantittelen, to hovedfokus. For det første skal planens mål, strategier og tiltak gi retning og virkemidler som bidrar til økt deltakelse i kulturlivet fra publikumsgrupper som i dag ikke deltar, og til å utjevne forskjeller innen felt og sjangre der det i dag er en skjevfordeling i deltagelse.

For det andre skal planen legge til rette for at mangfoldet i befolkningen speiles i både utøvelsen av kunst og kultur og i opplevelsen av tilbudene innen denne sektoren. Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet ser derfor "deltagelse" og "mangfold" som uløselig knyttet til hverandre.

Prosess

Plandokumentet er utarbeidet etter en grundig forankringsprosess med innspill fra Bergens kunst- og kulturaktører, gjennom workshoper, innspillsmøter og en skriftlig innspillsrunde våren 2020. Byrådet ønsker nå skriftlige innspill til utkastet til plandokument. Alle høringssvar vil bli vurdert før et endelig plandokument blir lagt fram til politisk behandling. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven.

Slik sender du innspill

Innspill kan sendes til: kultur@bergen.kommune.no
Merk e-posten "Plan for deltagelse og mangfold høringssvar 2020/84693".

Høringsfristen er satt til 13. november 2020 klokken 15.00. Høringsfristen må overholdes.

Les dokumentene i saken