Gå tilbake til:
Du er her:
konsert sykkel-VM
TILTAKSPAKKE KULTUR: Enkeltpersonforetak, frilansere, virksomheter og andre typer foretak som kan betegnes som kulturnæring kan søke den nye tiltakspakken. Illustrasjonsbildet er fra konsert under sykkel-VM i 2017.
Bilde: Eivind Senneset

Byrådet setter av 16 millioner til kulturnæringsformål i ny tiltakspakke

Tiltakspakken er utformet som en ny tilskuddsordning som vil gjelde alle kulturnæringer som bidrar til å restarte kulturlivet i Bergen. Søknadsfrist er 25. mai.

Alle søknader må sendes inn via eget skjema som finnes her: https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/7190

Tiltakspakken er utformet som en ny tilskuddsordning som vil gjelde alle kulturnæringer og er rettet mot tiltak som sikrer fremtidig drift for aktørene, og som bidrar til å restarte kulturlivet i Bergen. Tilskudd bevilges der aktører som følge av koronapandemien har behov for midler til å opprettholde normal drift med ansatte tilbake i arbeid, og sikre klargjøring og relevant sysselsetting mot gjenåpning.

Midlene i tiltakspakken for kulturnæringsformål er del av en statlig tilskuddspakke på totalt 78,5 millioner kroner rettet mot lokale virksomheter i Bergen kommune. Føringer fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) ligger til grunn for utformingen av den nye tilskuddsordningen.

Eksempler på aktuelle aktører som omfattes av den nye ordningen:

  • Management, eventbyråer, produksjonsselskap, selvstendig næringsdrivende kunstnere, frilansere, ideelle organisasjoner med profesjonell kunstnerisk- og eller kulturell virksomhet, leverandører av produksjonsteknikk som lyd, lys og bilde, visningssteder for salg av kunst.
  • Aktører som har mottatt 50 prosent kompensasjon for avlyste arrangement fra ordningen "Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren", kan være berettiget tilskudd. Dette gjelder dersom summen av allerede mottatte tilskudd, kompensasjon og egne inntekter viser til negative driftsresultater og derfor fører til permitteringer, og hindrer aktøren i å restarte/opprettholde virksomheten med de utgiftene det innebærer.
  • Profesjonelle aktører med enkeltpersonforetak, registrert før 12. mars 2020, eller frilansere, som ikke oppfyller kriterier for tilskudd fra "Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet", kan søke om en engangsutbetaling fra ordningen på 50 000 kroner.
  •  Profesjonelle aktører som har vært nødt til å permittere arbeidstakere. For å få arbeidstakerne ut av permitteringene vil det være mulig å søke midler fra denne ordningen. Midlene skal uavkortet gå til å få de ansatte tilbake i arbeid. Ordningen er behovsprøvd. Det vil være mulig å forskuttere lønninger seks måneder frem i tid, og ved rapporteringsdato eventuelt betale tilbake for de måneder virksomheten har hatt inntekter nok til å betale ut lønninger. Ordningen kan også gå til å dekke ordinære driftsutgifter, som eksempelvis utgifter til husleie og strøm, dersom det ikke har blitt eller vil bli kompensert for disse utgiftene gjennom andre ordninger.
  • Virksomheter som behøver midler til å kompensere for bortfall av eksempelvis leieinntekter, verkstedskontingenter, bortfall av kursinntekter og lignende som ville gått til lønninger og normal drift kan være berettiget tilskudd.

Hva kan det søkes om tilskudd til:

Tiltak som sikrer fremtidig drift. Tilskudd bevilges der aktører som følge av koronapandemien har behov for midler til å opprettholde normal drift med ansatte tilbake i arbeid, og sikre klargjøring og relevant sysselsetting mot gjenåpning. Dette gjelder kulturnæringer som ikke har store nok driftsinntekter eller driftsstilskudd til å opprettholde normal drift med ansatte i arbeid. Kompensasjon kan gis til utgifter som lønnsutgifter, nødvendige produksjonskostnader, og løpende, uunngåelige driftskostnader i overgangsfasen 1. juni til 31. desember 2021.

Hvem kan søke?

Enkeltpersonforetak, frilansere, virksomheter og andre typer foretak som kan betegnes som kulturnæring. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune.

Søknadsfrist er 25.mai 2021.

Saken ble behandlet i byrådet 22. april

Les dokumentene i saken

Les også: Klar til å fordele 78,6 millioner til et koronarammet næringsliv