Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår prinsipielle avklaringer rundt privat utbygging av idrettsanlegg

Byrådet vil at det utarbeides en prioriteringsliste for utbygging av idrettsanlegg. Listen vil gi føringer for vurdering av vederlagsfritt festetomt.

Byrådet vil også at støtte til drift av anlegg skal tildeles etter søknad.

Målet er at alle idrettslag blir behandlet likt, og står som eiere av egne idrettsanlegg under de samme forutsetninger og rettferdige rammebetingelser fra kommunen.

Ved privat utbygging av idrettsanlegg har praksis de senere årene vært at Bergen kommune gir vederlagsfri festetomt til private idrettsanlegg og står for finansiering av eventuelle rekkefølgekrav. I tillegg er det en forventning om at Bergen kommune inngår en leieavtale med utbygger for å sikre gratis bruk til idretten i de private anleggene og for å bidra til drift av idrettsanleggene.

Dette skaper utfordringer og diskusjoner i hvert enkelt idrettsprosjekt, da det ikke er satt av midler i Bergen kommune sine handlings- og økonomiplaner til drift og støtte av spesifikke private anlegg. Bergen kommune har heller ikke styring på hvilke idrettsanlegg som prioriteres utbygd når, da de privatfinansierte prosjektene blir realisert når idrettslagene selv har finansiering klar.

For å gjøre informerte valg og prioriteringer mellom mulige fremtidige anlegg vil byrådet gjennomføre en behovsanalyse for utbygging av idrettsanlegg, og gjennomføre en kartlegging/prioritering av aktuelle tomter ved rullering av idrettsplanen. Basert på analysen vil det i idrettsplanen fremkomme en prioriteringsliste for idrettsanlegg basert på behovet for aktuelle idrettsanlegg i hver bydel/hvert område.

Det er bystyret som skal gjøre endelig vedtak i saken.
Les dokumentene i saken.