Gå tilbake til:
Du er her:

Gi innspill til Kulturstrategi for eldre "Bergen kommune - en aldersvennlig kunst- og kulturby 2021-2026"

Byrådet vedtok i byrådsmøte 11. februar å sende strategien på høring.

 Hele strategidokumentet kan leses her.

"Bergen kommune - en aldersvennlig kunst- og kulturby 2021-2026" skal formidle byrådets politiske syn på den eldre delen av befolkningen som en ressurs og berikelse for samfunnet, vise de utfordringer som kan stå i veien for eldres engasjement og deltagelse, og imøtekomme dem gjennom gode, kommunale og fremtidsrettede strategier. Det er første gang kommunen utarbeider en kulturstrategi for eldre.

Bergen kommunes kulturstrategi for eldre vektlegger eldres engasjement og deltakelse i et nyskapende og interessant kulturliv. Strategiene skal bidra til både å vekke og videreutvikle kulturinteressen hos en målgruppe i befolkningen som vokser både i antall og mangfold. Formålet er todelt; Bergen kommune ønsker å satse på eldre sine ressurser og potensial, og er bevisst på at samlet kompetanse er med på å styrke samtidens kultur. I tillegg er det behov for å legge strategier for at flere eldre skal kunne delta i et interessant og engasjerende kunst- og kulturliv.

 Strategien er utarbeidet i dialog med mange ulike representanter fra kunst og kulturfeltet og andre samfunnsfelt, samt Kulturetaten og Bergen Offentlige Bibliotek. Det er i flere runder innhentet innspill gjennom digitale innspillmøter. Det er også gjennomført en skriftlig innspillrunde og eldrerådet og kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser har vært involvert i arbeidet.

Slik melder du inn dine innspill

Innspill kan sendes på epost til: kultur@bergen.kommune.no

Merk e-posten "Kulturstrategi for eldre høringssvar". Høringsfristen er satt til 12. mars 2021 klokken 15.00.

Les dokumentene i saken.

Saken ble behandlet i byrådet 11. februar 2021.