Gå tilbake til:
Du er her:
Båter fra Hansadagene
Et glimt fra Hansadagene i 2016.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Gi innspill til plan for museer og frivillig kulturvern

Byrådet har vedtatt å sende Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031 på høring. Høringsfristen er 3. juni 2021.

Den nye 10-årsplanen omhandler status, utfordringer, mål, strategier og tiltak for feltene museer og frivillig kulturvern. Les planen her.

Hovedmål

Hovedmål for planen er: Museer og frivillig kulturvern skal dele kunnskap om fortiden og skape engasjement i samtiden, fundert på bærekraft, mangfold, digitalisering, og relevans og immateriell kulturarv. Innholdet i museene og frivillig kulturvern skal være relevant, aktuelt og skape debatt, og skal holde et kvalitetsmessig høyt nivå.

Avløser ABM-plan

Planen avløser Bergens plan for arkiv, bibliotek og museer (ABM-plan) 2012-2021. De to andre feltene fra ABM-planen - arkiv og bibliotek - vil presenteres i egne fagplaner da ABM-feltet nasjonalt er splittet opp. Fellesnevnere for ABM-feltet i Bergen vil likevel belyses i planen.

Prioriteringer og forslag til tiltak

Kulturarven skal gis et løft. Planen foreslår blant annet etablering av et nasjonalt kompetansesenter for immateriell kulturarv og håndbåren kunnskap, nasjonal veteranskipshavn med fartøyvernkonservator og kunnskapsmuseer i Bergen som spydspisser innen ulike temaer. Videre foreslås det nye og endrede tilskuddsordninger, nye samarbeidsløsninger og flere større utredningsarbeider.

Prosess

Utkastet til plandokumentet er resultat av en planprosess, som starter med byrådets vedtak 3. september 2020. Det ble blant annet gjennomført et oppstart- og innspillseminar i oktober 2020, og det er holdt en rekke dialogmøter med aktører innen feltene. Ungdomsrådet, Eldrerådet og Kommunalt råd for personer med  funksjonsnedsettelser har vært invitert inn i arbeidet.

Byrådet ønsker nå skriftlige innspill til utkastet. Alle høringssvar vil bli vurdert før et endelig plandokument blir lagt fram til politisk behandling. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven.

Planen er utarbeidet av Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, ved Fagavdeling for kunst og kulturutvikling.

Slik sender du innspill

Innspill kan sendes til: kultur@bergen.kommune.no
Merk e-posten '"Høringsinnspill, sak 2020/54233, Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031".

Høringsfristen er satt til 3. juni 2021 klokken 16.00. Høringsfristen må overholdes.

Les dokumentene i saken.