Gå tilbake til:
Du er her:
Byrådet vil gi bergensere mellom null og 19 år enda større muligheter til å oppleve og utøve kunst. Bildet er fra det kreative verkstedet YAS Garasjen i Ytre Arna.
UNG KUNST: Byrådet vil gi bergensere mellom null og 19 år enda større muligheter til å oppleve og utøve kunst. Bildet er fra det kreative verkstedet YAS Garasjen i Ytre Arna.
Bilde: Nina Blågestad

Har lagt frem kunstformidlingsplan for barn og unge

Byrådet er særlig opptatt av barn og unges rett til å oppleve og utøve kultur. Nå har byrådet lagt frem en ny kunstformidlingsplan for barn og unge.

Den nye kunstformidlingsplanen viser hvordan Bergen kommune skal hjelpe til med å gi barn og unge et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Byrådet mener det er en offentlig oppgave å legge til rette for et rikt og mangfoldig kulturliv. Kunsten tilbyr andre måter å tenke på, andre måter å gjøre ting på, og kunsten utfordrer vår oppfattelse av verden.

Barn og unge opplever kunst på en annen måte enn voksne. Bergen kommune ønsker derfor å løfte frem ulike aspekter ved kunstformidling for barn og unge, og de mulighetene og utfordringene som ligger i feltet. Kunstformidlingsplan for barn og unge 2019-2024 har et hovedmål, som er formulert slik:

  • Det profesjonelle kunstfeltet i Bergen skal gi barn og unge et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, som gir muligheter for medskaping og deltakelse, undring og refleksjon, og som bidrar til å styrke barn og unges kunst- og kulturkompetanse.

Med andre ord skal kunstformidlingsplanen legge til rette for at det profesjonelle kunstlivet i Bergen får tilgang på de verktøyene de trenger for å gjøre kunsten tilgjengelig for et ungt publikum, uten å gå på akkord med kunstneriske visjoner og ambisjoner.

Gjennom en spørreundersøkelse blant byens kunst- og kulturaktører høsten 2018 og høringsrunden sommeren 2019 har kommunen fått begeistrede tilbakemeldinger om planen som et godt og framtidsrettet verktøy som vil komme både aktørene og byens barn til gode. Et flertall av aktørene satser allerede i dag på målgruppen. De ønsker å ta del i den viktige allmenndannelsen av barn og unge. Blant utfordringene som blir påpekt er å sikre forutsigbar finansiering til prosjekter og at det ofte er vanskelig å nå ut med informasjon om tilbudene.

Kunstformidlingsplanen har et budsjettbehov på 3,2 millioner kroner i planperioden 2019-2024. Det er prioritert å øke frie midler til kunstformidlingsprosjekter for barn og unge, samt tilskudd til kompetanse- og nettverksutvikling og kritikk og debatt.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken