Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem kulturstrategi for eldre

Byrådet legger frem kulturstrategien "Bergen - en aldersvennlig kunst- og kulturby", som vil gjelde for fem år i perioden 2021-2026.

Strategien vektlegger eldres engasjement og deltakelse i et nyskapende og interessant kulturliv. Den skal bidra til både å vekke og videreutvikle kulturinteressen hos en målgruppe som er i vekst i både antall og mangfold.

Samarbeid og høringsinnspill

Den nye kulturstrategien er utarbeidet i tett dialog med kunst- og kulturfeltet og andre relevante aktører som har god kjennskap til fagfeltet som strategien omfatter. Den har også vært ute på høring, og etter at høringsfristen for strategien gikk ut 12. mars, var det kommet inn tre høringssvar. Høringssvarene var gjennomgående positive til strategiens vektlegging av de eldres ressurser og aktiv deltakelse i kunst- og kulturlivet. Det kom inn forslag til konkrete tiltak som kan tas med videre i arbeidet for å oppnå en aldersvennlig kunst- og kulturby.

Strategiens hovedmål

Kulturstrategien for eldre har seks hovedområder, og med strategier innen hvert av hovedområdene:

  • Mangfold og inkludering
  • Frivillighet og samfunnsengasjement
  • Skapende kunstnere og kunstformidlere
  • Opplevelser
  • Kulturarenaer
  • Kommunikasjon og informasjon

Les dokumentene i saken.

Byrådet behandlet saken 15. april 2021.