Gå tilbake til:
Du er her:

Nye tilskuddsordninger for opprettelse av sommerskoler, kurs og ferietilbud 2021

I forbindelse med koronapandemien har Bergen kommune mottatt midler fra Utdanningsdirektoratet til nye og utvidete sommerskoletilbud i 2021.

Midlene skal gi elever på 1.-10. trinn en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie. Byråden ser for seg en todeling av midlene hvor en del av midlene går til tilskudd og en del går til aktiviteter i regi av kommunale etater eller avdelinger.

Nye tilskuddsordninger

Byrådet innstiller til bystyret å avsette 25,9 millioner kroner til fem ulike tilskuddsordninger, der aktører i Bergen kommune kan søke tilskudd til å opprette ulike sommerskoler, aktiviteter og fritidstilbud.

Tilskuddsordningene vil rette seg mot det frivillige feltet, foreninger, idrettslag, leirskoler, organisasjoner, institusjoner, foretak, amatørkulturfeltet, museumsfeltet og det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Tilbudene som innvilges støtte skal gi barn og unge i grunnskolen mulighet for medskaping og deltakelse, utforsking og refleksjon, styrke elevenes kompetanse og bidra til sosiale og inkluderende fellesskap.

Til sammen skal tilbudene som innvilges støtte danne et variert og mangfoldig program i hele perioden fra skoleslutt 18. juni til skolestart 16. august. Det skal være en spredning av tilbud i alle bydeler og for alle alderstrinn i grunnskolen.

Slik foreslås midlene fordelt

Midlene foreslås fordelt gjennom fem nye, midlertidige tilskuddsordninger (foreslått andel i parentes):

1. Tilskudd til kunst- og kultursommerskoler 2021 (13 millioner kroner)

2. Tilskuddsordning for sommerskoletilbud som bekjemper diskriminering og fremmer mangfold og likestilling 2021 (3 millioner kroner)

3. Tilskudd til sommerskoler for idrett og fagutvikling 2021 (7,9 millioner kroner)

4. Tilskudd til sommerskoler for aktører innen næringsfeltet (1 million kroner)

5. Tilskudd til sommerskoler innen klimafeltet (1 million kroner) (Ikke klar)

Behandles i bystyret 28. april

Bystyret vil behandle byrådets innstilling i møtet 28. april. I innstillingen foreslås det at hvis en av tilskuddsordningene opplever at innkomne søknader ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å bruke opp midlene avsatt på ordningen, kan byrådet overføre restmidler til en eller flere av de øvrige ordningene.

Søk innen 10. mai

Søknadsfrist er satt til 10. mai og det planlegges fullført saksbehandling innen 1. juni.

Aktiviteter i kommunal regi

Total sum som fordeles til gjennomføring av aktiviteter: 8,273 millioner kroner.

  • Aktiviteter i regi av Etat for idrett
    Det foreslås å fordele 2,1 millioner kroner til egenprodusert aktivitet i kommunal regi.
  • Aktiviteter i regi av Kulturetaten
    Det foreslås å fordele 5,173 millioner kroner til Kulturetaten i Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling (BKML) til sommerskole for barn og unge. Midlene fordeles mellom Bergen kulturskole, som vil lage musikksommerskoler, og kulturkontorene, som vil lage et variert tilbud i samarbeid med aktører fra frivillig - og profesjonelt kulturliv.
  • Aktiviteter i regi av Bergen Offentlige Bibliotek
    Det foreslås å fordele 1 millioner kroner til BOBCAMP i regi av Bergen Offentlige Bibliotek. BOBCAMP er en gratis sommerferieleir for barn på 5.-7. trinn på Bergen Offentlige Bibliotek.

Saken ble behandlet på byrådets møte 15. april.

Les dokumentene i saken.

Les også: Kulturetaten søker lokale tilbydere av gode sommeraktiviteter for barn og unge