Gå tilbake til:
Du er her:

Starter opp arbeid med plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet

Byrådet starter opp arbeid med en egen plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

pride-paraden 2019
Plan for deltagelse og mangfold vil legge frem konkrete tiltak som skal kunne styrke mulighetene for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet i Bergen.
Nina Blågestad

Byrådet ønsker at alle Bergens innbyggere skal ha mulighet til å delta på lik linje, både som publikum og utøver, i kunst- og kulturlivet og starter opp arbeid med en egen plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

Planen skal være forankret i byrådsplattformen, som slår fast at Bergen skal være en god, rettferdig og inkluderende by, hvor det er godt å bo for alle uavhengig av økonomi, sosial bakgrunn, funksjonsnivå, livssyn og religiøs tilhørighet.

Det er første gang det utarbeides en egen plan for deltagelse og mangfold innen kunst- og kulturfeltet i Bergen kommune. Planen skal være en handlingsplan som utdyper eksisterende planer innen kunst- og kulturfeltet og bygger videre på en rekke planer vedtatt av bystyret.

Skal legge frem konkrete tiltak

Plan for deltagelse og mangfold 2021- 2026 vil ta for seg publikum, amatørkulturfeltet, det profesjonelle kunstfeltet, museumsfeltet, og kommunale virksomheter som Bergen offentlige bibliotek, Kulturskolen og lokale kulturkontor. Planen vil legge frem konkrete tiltak som skal kunne styrke mulighetene for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet i Bergen innenfor og på tvers av de ulike grupperingene, feltene og virksomhetene.

Medvirkning og fremdrift

Det legges opp til en bred representasjon i medvirkningsprosessen og det skal inviteres til workshops og innspillsmøter med blant annet aktører innen det profesjonelle kunstfeltet, amatørkulturlivet, museer og kulturvern og eksterne organisasjoner og institusjoner som representerer mangfoldet i kulturbyen Bergen. Aktører og enkeltpersoner vil også få anledning til å sende inn skriftlige innspill til planen.

Det legges opp til at et høringsutkast av planen kan fremlegges i løpet av våren 2020, og at selve planen sendes til politisk behandling tidlig høst 2020.

Les dokumentene i saken

Flere artikler