Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen vil bli foregangskommune for utvikling av lokaldemokratiet

Bergen kommune vil søke på ordningen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å bli foregangskommune for utvikling av lokaldemokratiet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har invitert kommunene til å søke om å delta i et lokaldemokratiprosjekt som foregangskommune. Departementet ønsker å synliggjøre kommuner som arbeider særlig godt med å utvikle sitt lokaldemokrati, og som tar i bruk modeller som andre kommuner kan la seg inspirere og lære av. De om lag åtte kommunene som blir valgt ut vil kunne få inntil 300.000 kroner i tilskudd til utviklingsarbeid på lokaldemokratiområdet i en to-årsperiode, fra høsten 2021 til sommeren 2023.

Kommunes arbeid med utvikling av lokaldemokratiet

I kommuneplanens samfunnsdel er "engasjert" en overskrift og et hovedmål som setter ambisjonen for kommunens holdning til medbestemmelse, deltakelse og innbyggerinvolvering.

Den politiske plattformen til dagens byråd Valhammer slår fast at det er et førende premiss for byrådet at flest mulig beslutninger skal tas nærmest mulig folk og at alle uavhengig av kjønn, etnisitet og alder skal kunne kan delta i politikken. Byrådet ønsker å etablere bydelsutvalg så raskt som mulig.  Ambisjonen er at bydelsutvalgene skal være direktevalgt i forbindelse med valget i 2023, slik at innbyggerne i bydelen selv kan velge sine representanter.

Kommunen har også gjort andre grep som skal bidra til økt innbyggerinvolvering, som test av byborgerpanel, etableringen av Innbyggerservice, piloten ByLab og områdesatsning. 

Vil lage Senter for innbyggerinvolvering

Bergen kommune ønsker å ta et helhetsgrep i arbeidet med å videreutvikle innbyggerinvolveringen i byen. Bergen kommune vil derfor bruke foregangskommunestatusen til å etablere et konsept med et senter for innbyggerinvolvering, som skal være Bergen kommunes helhetlige tilnærming til det videre arbeidet. Dette skal ikke være en ny enhet i kommunen, men vil være en organisering av det lokaldemokratifaglige arbeidet som allerede gjøres i de ulike avdelingene og enhetene, og som kan utgjøre en faglig plattform for samordning og videreutvikling på området.

Bergen kommune ønsker å etablere dette senteret høsten 2021.

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i byrådet 12. august og skal videre til behandling i utvalg  og bystyre.