Gå tilbake til:
Du er her:
Under sykkel-VM satt 31 aktører sammen i et samvirkesenter. Erfaringen har vært med på å forme ideen om Samfunnssikkerhetens hus.
Under sykkel-VM satt 31 aktører sammen i et samvirkesenter. Erfaringen har vært med på å forme ideen om Samfunnssikkerhetens hus.
Bilde: Eivind Senneset

Etablerer Samfunnssikkerhetens hus

Byrådet ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å opprette Samfunnssikkerhetens hus.

Fremtiden byr på nye og mer komplekse utfordringer enn de vi kjenner i dag. Klimaendringer, sårbar infrastruktur og endringer i den geopolitiske situasjonen, er eksempler på forhold som samfunnet må håndtere på nye måter. Det endrede risikobildet krever nytenkning og økt samarbeid mellom alle relevante samfunnsaktører, slik bysamfunnet og regionen blant annet fikk til under sykkel-VM i 2017 med opprettelsen av et felles samvirkesenter.

En permanent løsning for samvirkesenter i Samfunnssikkerhetens hus vil styrke byens og regionens evne til å forhindre at kritiske hendelser oppstår, og å håndtere alvorlige hendelser effektivt i fellesskap hvis de likevel skulle skje.

- Befolkningens sikkerhet er alltid det viktigste. I min jobb som byrådsleder føler jeg på et stort ansvar for at alle innbyggere og besøkende til byen og regionen vår skal være trygge. Dette arbeidet kan ingen samfunnsaktør å gjøre alene. Vi vil derfor styrke samarbeidet i regionen ved å etablere Samfunnssikkerhetens hus, slik at vi i fellesskap er bedre rustet for å håndtere fremtidens risikobilde, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Samfunnssikkerhetens hus, med et forsknings- og kompetansesenter og et operativt samvirkesenter, foreslås etablert som en etat i Byrådsleders avdeling i Bergen kommune. Øvrige kommuner i regionen vil bli invitert inn som deltakere i samarbeidet.

Etableringen av Samfunnssikkerhetens hus skal også styrke samarbeidet med andre regionale og nasjonale samfunnsaktører, og innebærer en viktig formalisering av samarbeidet som har vokst frem gjennom beredskapsklyngen i regionen.

Les dokumentene i saken om Samfunnsikkerhetens hus

Samlokasjon av vakttjenester i Bergen kommune

Som en del av Samfunnssikkerhetens hus, ønsker byrådet å samlokalisere flere av Bergen kommune sine døgnkontinuerlige vakttjenester i en felles samvirkevakt. Samvirkevakten vil blant annet inkludere døgnbemannede vaktfunksjoner innenfor informasjonssikkerhet, helseteknologi, vei, vann, avløp og transport. Ved større hendelser kan samvirkevakten utvides med flere relevante samfunnsaktører og etableres som et samvirkesenter for regionen, slik vi kjenner det fra sykkel-VM.

- Fremtidens sammensatte risikobilde stiller krav om en mer profesjonalisert kommunal beredskap. Bysamfunnet er i dag godt forberedt på å håndtere alvorlige hendelser når de oppstår, men vi må styrke vår evne til å fange opp og forstå faresituasjoner tidlig nok til å kunne forebygge at kritiske hendelser i det hele tatt får utvikle seg. Samvirkevakten vil gi bysamfunnet og regionen nødvendig forebyggende evne, og samtidig sikre effektiv informasjonsflyt, kommunikasjon og koordinering, gjennom en permanent løsning for samvirkesenter, sier beredskapssjef Ivar Konrad Lunde.

Les dokumentene i saken om samlokalisering av vakttjenester i Bergen kommune

Flere artikler