Gå tilbake til:
Du er her:
Går inn for å fikse nåværende rådhus bilde
REHABILITERES: Byrådet mener rehabilitering av Bergen rådhus kan gi byen og de ansatte et funksjonelt, sikkert og moderne rådhus.
Bilde: Siv Kristin Eikås Hovland

Går inn for å fikse nåværende rådhus

Betongeksperter mener Rådhuset med nødvendige tiltak kan leve i minst 50 nye år. Byrådet går derfor inn for å fortsette rehabiliteringsprosjektet som planlagt.

Bergen bystyre har ved to anledninger vedtatt at Bergen Rådhus skal rehabiliteres både på utsiden og innsiden. Det er også bestemt at arbeidsplassene i bygget skal ha en aktivitetsbasert utforming. Nå kommer saken tilbake til bystyrets bord etter at betongeksperter har gransket hvilken virkning rehabiliteringen får på levetiden til den 14 etasjer høye bygningen i naturbetong.

Går inn for å fikse nåværende rådhus bilde
NATURBETONG: Rådhuset er en 14 etasjer høy bygning i naturbetong.
Bilde: Nina Blågestad

Betongkvaliteten

Rådhuset ble fraflyttet etter at det ble kjent at søylene i betongfasaden ikke tilfredsstilte krav som forskrifter setter til sikkerhet. Siden utflyttingen har det vært jobbet med å få fasaden opp på et nivå som imøtekommer disse kravene.

Underveis har det vært gjennomført grundige utredninger og undersøkelser av konstruksjonen i bygget. Hensikten med disse undersøkelsene har blant annet vært å slå fast hvor lang levetid bygget kan få når rehabiliteringsarbeidene er gjennomførte.

Nå foreligger rapportene fra betongekspertisen. Byrådet legger frem en sak til behandling i bystyret. Det er også gjort nye vurderinger av kostnadene med og fremdriften til prosjektet.

Følger faglige råd

Byrådet følger anbefalingene fra fagfolkene og tilrår at rehabiliteringen blir gjennomført som vedtatt. Kostnadsrammen må justeres opp til 540 millioner kroner. Det er en økning på 78 millioner kroner sammenlignet med det som ligger inne i gjeldende økonomiplan.

Alternativet til rehabilitering vil være å lage et nytt prosjekt som handler om å rive det eksisterende bygget og gjennomføre en prosess med tanke på nybygg. Kostnadsanslaget for dette alternativet er på 920 millioner kroner. Alternativet krever reguleringsarbeid og idékonkurranser. I tillegg må bygget likevel rustes opp til å fungere som rådhus i mellomtiden og det vil løpe utgifter til leie av andre lokaler i anleggsperioden. Fagetaten anslår at det går minst ti år før et nybygg kan stå innflyttingsklart. Bygget har også symbol- og verneverdi som gir en stor grad av usikkerhet med tanke på hvor gjennomførbart det er å rive det.

Byggets tekniske tilstand

Skadene på betongsøylene skyldes lav betongfasthet, manglende innlagt armering og korrosjon. Betongconsult og Smith & Ingebrigtsen AS har gjort en omfattende testing av kvaliteten på betongen. Disse testene er kontrollert av Sintef.

Konklusjonen er at alle problemer med konstruksjonen kan løses på en tilfredsstillende måte i rehabiliteringsprosjektet. Etter gjennomført arbeid vil bygget kunne få en forlenget levetid på 50 år. Det vil være sikkert med tanke på vind, klimabelastninger og gjeldende forskriftskrav. Utseendet av overflaten på søylene må bli endret. Uttrykket blir glattere enn slik det ser ut i dag. Det er innledet et godt samarbeid med Byantikvaren om dette med tanke på byggets verneverdi.

Uansett hvilke valg som blir gjort, vil bygget uansett bli fullstendig sanert for asbest.

Sparer tid og penger

Byrådet mener rehabilitering av Bergen Rådhus kan gi byen og de ansatte et funksjonelt, sikkert og moderne rådhus. Å gå videre med den vedtatte rehabiliteringen mener byrådet vil være mer tidsbesparende og gi mer for pengene enn et nytt prosjekt med rivning og nybygg.

Byrådet vurderer det også slik at kostnadene for å rehabilitere Bergen rådhus ligger innenfor et nivå som kan sammenlignes med tilsvarende prosjekter.

Saken går videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken

 

Flere artikler