Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunens økonomiske perspektiver 2021-2030

Byrådet legger frem en sak om hvordan kommunens økonomi vil utvikle seg de neste ti årene.

De økonomiske konsekvensene av koronakrisen ser ut som om det vil gi en svekkelse av driftsresultatet med om lag en 460 millioner etter de kompenserende tiltakene i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Dette medfører at det positive driftsresultatet i opprinnelig vedtatt budsjett på 1,1 prosent svekkes til -0,9 prosent.

Kommunen er godt rustet

Likevel, med de positive resultatene som er oppnådd gjennom de senere årene, står kommunen nå langt bedre rustet til å møte mer krevende økonomiske tider, enn situasjonen ville vært for noen år tilbake. Ved å holde fast ved en strategi for styrke kommunens økonomi, slik den er lagt i tidligere saker om økonomiske perspektiver, er det bygget opp disposisjonsfond som buffer til å skjerme den ordinære driften i en begrenset periode. Det har også være et mål å begrense gjeldsveksten samt å sikre midler til nødvendig vedlikehold.

Krevende tider fremover

Det vil bli krevende tider framover, med økende kostnader knyttet til den demografiske utviklingen, merutgifter i tjenester og økte utgifter til renter og avdrag til å betjene en voksende gjeld. Kommunen vil fortsatt vil ha god kontroll på gjeldssituasjonen i årene som kommer. Gjelden vil holdes innenfor gjeldsmålene gjennom hele økonomiplanperioden 2020-2023, slik at også finansutgiftene er innenfor forsvarlige rammer.

 Også regjeringen melder at det økonomiske handlingsrommet blir mindre i årene som kommer. Det er også usikkerhet om den videre utviklingen i koronaepidemien. 

Må holde fast ved den økonomiske strategien

Med utsikter til mer krevende økonomiske tider blir viktig å holde faste ved den økonomiske strategien om kommunen fortsatt skal ha en solid økonomi. Den vedtatte økonomiplanen for årene 2020-2023 har driftsresultater som ligger under anbefalt nivå, og er dermed ikke i fullt samsvar med målet. Byrådet vil i innstilling til budsjett i høst komme nærmere inn på oppfølgingen av de finansielle målene.

Byrådet ønsker med denne saken å invitere bystyret til en gjennomgang av økonomiske utviklingstrekk i et tiårs perspektiv. Saken gir anledning til å se nærmere på hvordan forslaget til økonomiplan 2021-2024 ivaretar målsettingen om å sikre en trygg økonomistyring også utover økonomiplanens fireårs periode.

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i byrpdet 2. juli 2020