Illustrasjon, ordet "språk" lagt ut som scrabble-brikker
FORVALTA SPRÅKET: "Ordet fangar" handlar om å forvalta den viktigaste reiskapen i mellommenneskeleg samkvem, heter det i språkplanen.
Bilde: Illustrasjon, Pixabay/Bergen kommune

Legg språkpolitisk plan fram for bystyret

"Ordet fangar – språkpolitisk plan" er Bergen kommune si språkpolitiske plan, som tek opp i seg krava frå den nye språklova.

Hovudbodskapen i planen er at alle delar av verksemda til Bergen kommune skal ta eit språkleg ansvar på sine fagområde. Ved å bruka klart språk må Bergen kommune sjå til at alle forstår viktige meldingar og bodskap.

– Bergen kommune si språkpolitiske plan famnar vidt og legg til rette for at alle som bur i Bergen skal få informasjon på eit klart og forståeleg språk. I eit inkluderande og demokratisk samfunn er dette heilt avgjerande, seier byrådsleiar Rune Bakervik. 

– Språkpolitisk plan handlar om korleis Bergen kommune skal forvalta den viktigaste reiskapen me har for samkvem mellom menneske, heiter det i byrådssaka. 

Planen følgjer også opp det særlege ansvaret kommunen har for å fremja nynorsk i Bergen. 

Planen skal møta krava frå den nye språklova, som seier at "offentlege organ skal kommunisere på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa». 

Planen har desse måla: 

  • Bergen kommune brukar, utviklar og styrkjer norsk språk. 
  • Det skal vera enkelt å vera nynorskbrukar i Bergen. 
  • Det skal vera enkelt å velja nynorsk i Bergen. 
  • Bokmål og nynorsk skal vera synlege frå Bergen kommune. 
  • Bruk av teknologi og digitale løysingar skal støtta opp om språkpolitiske mål. 
  • Bergensarane skal forstå informasjon og brev frå Bergen kommune. 
  • Bergensdialektane skal vera synleg frå Bergen kommune. 
  • Alle som oppheld seg i Bergen skal få nødvendig, kommunal informasjon på eit lett tilgjengeleg språk i samband med hendingar som gjeld helse, miljø og tryggleik.
  • Språklege minoritetar skal kjenna seg heime i Bergen.

Planen har vore på høyring, og det kom inn 22 innspel til høyringsutkastet. 

"Ordet fangar  - språkpolitisk plan" skal leggjast fram for vidare behandling i bystyret. 

Les dokumenta i saka her.