Gå tilbake til:
Du er her:
Personer som diskuterer.
Byrådet fortsetter arbeidet med videreutvikling av lokaldemokrati og innbyggerinvolvering.
Bilde: Pixabay

Legger fram rammer for etablering av bydelsutvalg

Byrådet anser et forpliktende budsjettvedtak som nødvendig for å gå videre med bydelsutvalg i Bergen. Arbeidet med videreutvikling av lokaldemokrati og innbyggerinvolvering fortsetter.

- Byrådet ønsker å jobbe aktivt videre med hvordan Bergen kommune kan styrke medvirkning for innbyggerne og bidra til økt medborgerskap, blant annet gjennom å etablere et senter for innbyggerinvolvering, sier byrådsleder Roger Valhammer. 

Byrådsleder understreker at en slik satsing ikke står i motsetningsforhold til bydelsutvalg:
- Formålet med å opprette bydelsutvalg er å styrke nærdemokratiet og øke muligheten for innbyggerinvolvering.  Det er derfor hensiktsmessig å bygge opp et forsterket apparat rundt innbyggerinvolvering, før det tas endelig stilling til innføring av et nytt folkevalgt nivå.

Bestilling fra bystyret
Byrådssaken «Rammer for etablering av bydelsutvalg» er en bestilling fra bystyrets behandling av budsjett 2022 og Handlings- og økonomiplan 2022–2025: «Bystyret ber byrådet legge fram ei sak til bystyret om direkteval til bydelsutval og andre former for innbyggjarinvolvering som kan sikre meirdemokrati frå 2023.» 

Saken fastsetter organisatoriske og økonomiske rammer for innføring av bydelsutvalg. Den beskriver også behovet for eventuelt nye politiske saker. 

Middel for lokaldemokratiske mål
Arbeidet med utredninger og politiske saker om innføring av bydelsutvalg har pågått over mange år. For byrådet handler etablering av bydelsutvalg om at kommunen skal styrke kontakten og samhandlingen med innbyggerne og resten av bysamfunnet. Samtidig er det avgjørende at innføring av bydelsutvalg er et middel for å nå lokaldemokratiske mål, heller enn et mål i seg selv. 

Kostnader skal svare på behovet
Byrådet er opptatt av at de høye kostnadene forbundet med drift av bydelsutvalg svarer på behovet, og at det er god bruk av fellesskapets penger. Totalkostnadene for å planlegge, innføre og drifte bydelsutvalg i neste valgperiode, 2023–2027, er anslått til nærmere 200 millioner kroner.

Det er prinsipielt mulig å kutte kostnader i driften av bydelsutvalg. Samtidig er byrådet opptatt av at bydelsutvalg ikke skal være et «B-lag». Bydelspolitikerne skal være spydspissen iblant politikerne innenfor ombudsrollen nært innbyggerne. Med intensjonen om at bydelene på sikt skal tilføres flere oppgaver, vil også kostnadene til drift av bydelsutvalgene kunne øke. 

Tidsaspektet
Involvering av bydelsutvalgene i ulike prosesser vil også bidra til lengre saksgang. Byrådet er opptatt av mest mulig effektive prosesser, herunder i saker som skal legges frem til bystyret. 

Bergen kommune har innført bydelsutvalg to ganger de siste tiårene. Begge ganger har det blitt avviklet etter kort tid. Dette er et argument mot å forhaste seg. Den mest kritiske faktoren for å kunne innføre bydelsutvalg ved valget i 2023 er kapasitet knyttet til forberedelsene. 

Partiene og eventuelle lokale lister må sikres tilstrekkelig tid til å drive mobilisering, programarbeid, gjennomføre nominasjoner og at partiene og de fremtidige bydelsutvalgsrepresentanter har en forutsigbarhet knyttet til oppgaver og formål. 

Å gå fra to til ti valg er også en stor overgang, som krever mye planlegging i et større administrativt apparat enn det som eksisterer i dag. Det er allerede knappe frister med å avklare forutsetningene for bydelsvalget opp mot valgmyndighetene. Det er også et vesentlig behov for å ha nok tid til å informere, inspirere og mobilisere innbyggerne til å delta i de nye valgene for å gi størst mulig legitimitet til bydelsutvalgene. 

Forpliktende budsjettvedtak
Kommuneloven § 5-8 sier at «Kommunedelsutvalg som er valgt ved direkte valg, kan ikke omorganiseres eller nedlegges i perioden.» Dette innebærer at de økonomiske konsekvensene av å innføre direktevalgte bydelsutvalg vil være gjeldende for hele bystyreperioden 2023–2027. Når dette innebærer økonomiske bindinger for neste bystyreperiode på nærmere 200 millioner, mener byrådet at det er nødvendig å avvente arbeidet med innføring av bydelsutvalg i påvente av forpliktende budsjettvedtak, tidligst i behandling av Handlings- og økonomiplan for 2023–2026. Det blir ikke praktisk mulig å gjennomføre direktevalg samtidig med lokalvalget 2023. Blir det budsjettmessig dekning for å fortsette arbeidet i 2023 er det fortsatt mulig å etablere bydelsutvalg for store deler av valgperioden 2023–2027. 

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les saksdokumentene

LES MER: 
 Senter for innbyggerinvolvering og kommunes deltakelse i regjeringens demokratiprosjekt. 

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 7. april