Gå tilbake til:
Du er her:
Solceller på skoletak
STRØM: Bergen kommune må belage seg på 196,8 millioner kroner i økte strømutgifter. Mange bygg har alternativ energi og er litt selvforsynte med energi som her på Ulsmåg skole.
Bilde: Andrew M. Steinsvik Buller

Legger frem årets første tertialrapport

Byrådet har i dag lagt frem tertialrapporten for årets fire første måneder med forslag til justeringer av budsjettet for 2022. Korona, strøm og Ukraina preger rapporten.

I tertialrapporten blir anslagene for skatt og rammetilskudd oppdatert i tråd med det regjeringen har foreslått i revidert nasjonalbudsjett. Rapporten gir et bilde av utvikling i kommunens tjenester så langt i år. Byrådet foreslår en rekke justeringer i saken. Samlet foreslår byrådet i saken budsjettjusteringer for 936,9 millioner kroner. 

Koronapandemien preger fremdeles kommuneøkonomien. I tillegg må kommunens økonomi ta høyde for virkningene av økte strømpriser og mottak av flyktninger fra Ukraina.  

– Vi legger til grunn i budsjettet vårt at staten dekker alle våre utgifter til håndtering av koronapandemien, slik som de har gjort tidligere. Det bekymrer oss likevel at disse midlene ikke er nevnt i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.  Dersom pengene ikke kommer, risikerer Bergen kommune et negativt driftsresultat. Her håper vi på en snarlig avklaring, slik at det ikke blir skapt unødig usikkerhet, sier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen.

Vekst i skatteinntekter 

Byrådet regner med en vekst i frie inntekter på 870,8 millioner kroner. Anslaget på skatteinntekter øker som følge av lønnsvekst og høy sysselsetting. Veksten i skatt og rammetilskudd som følge av revidert nasjonalbudsjett utgjør 355 millioner kroner.

Byrådet har også lagt inn en forutsetning om at staten kompenserer kommunens koronarelaterte kostnader i 2022, selv om regjeringen ikke har bevilget dette i revidert nasjonalbudsjett.  Kompensasjonen vi forutsetter å få utgjør 427,2 millioner kroner. Kommunen fikk dekket koronautgiftene fullt ut i 2020 og 2021. Hittil i år har kommunen blitt kompensert med 48 millioner kroner.

Inntektene fra eiendomsskatt ligger an til å bli 20 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes oppdaterte boligverdier fra Skatteetaten. Byrådet foreslår også å oppjustere finanspostene med samlet 65,6 millioner kroner i økte merinntekter. Økt utbytte fra Eviny og BIR utgjør 90 millioner kroner av dette.

Korona tar halve utgiftsveksten 

Byrådet foreslår å øke budsjettrammen for kommunens tjenesteområder med 936,9 millioner kroner. Av dette utgjør utgifter knyttet til koronapandemien 475,5 millioner kroner, utgifter knyttet til mottak av flyktninger fra Ukraina 44,1 millioner kroner og merutgifter på strøm 196,8 millioner kroner. 214 millioner kroner er konsekvensjusteringer for å få budsjettet nærmere det reelle utgiftsbehovet. 

Anslaget på utgifter til koronahåndteringen er basert på utgiftene som har vært i årets fire første måneder. Både Etat for håndtering av Covid-19 og øvrige tjenester har hatt et svært høyt sykefravær og mange smitteutbrudd som har gitt betydelige merutgifter. 

Kulturtilbud til flyktningene 

– Økonomisk usikre tider gjør det viktig med nøysomhet. Det er ikke rom for de store satsingene. Vi er likevel veldig glade for at vi har muligheten til å gjøre det vi kan for å gjøre hverdagen til flyktninger fra Ukraina litt bedre. Det er spesielt viktig for meg at ukrainske barn, som bor i byen vår, får noe spennende og meningsfullt å holde på med i sommer, sier byråd Per-Arne Hvidsten Larsen.

Byrådet foreslår å bevilge 44,1 millioner kroner til å håndtere mottak av flyktninger fra Ukraina. De største utgiftspostene er knyttet til økt bemanning og driftsutgifter ved Smittevernkontoret, Senter for migrasjonshelse, Etat for inkludering herunder tolketjeneste, transport og leie av lokaler.

Byrådet foreslår en rekke tiltak som skal gjøre hverdagen og sommeren bedre for ukrainere som har kommet til Bergen:

  • Byrådet foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til et aktivitetskort for voksne flyktninger som bor i akuttinnkvarteringene. Kortet vil kunne brukes ut september og kan bli brukt på de samme tilbyderstedene som aktivitetskortet for barn og unge.
  • Til å ivareta fritids- og kulturtilbudet til flyktninger fra Ukraina foreslår byrådet å bevilge 1,5 millioner kroner. Midlene skal bidra til at arbeidet med de ukrainske flyktningene ikke går utover den vanlige driftet ved Kulturetaten.
  • Byrådet foreslår å bevilge 800.000 på bibliotekbudsjettet, 1,25 millioner kroner på kulturbudsjettet og 1,5 millioner kroner på idrettsbudsjettet til sommeraktiviteter for ukrainske flyktningbarn.

Strømutgifter

De økte strømprisene får også effekt på kommunens budsjett. Samlet foreslår byrådet budsjettjusteringer for 196,8 millioner kroner for å dekke inn de økte utgiftene. 175 millioner kroner vil gå til å justere opp energibudsjettet i Etat for bygg og eiendom. Resten fordeler seg på kommunale enheter som har økte strømutgifter, men som holder til i leide lokaler. 

Byrådet foreslår også en ekstrabevilgning på 3,4 millioner kroner til Bergen kirkelige fellesråd. Fellesrådet har søkt om dette for å kompensere økte strømutgifter. Bergen kirkelige fellesråd har ikke mulighet til å søke støtte fra den statlige strømstøtteordningen. 

Chromebook på skolene

Alle elever på 5. til 10. trinn skal ha egen Chromebook. Av sikkerhetsmessige årsaker må mange Chromebooks byttes ut fordi de ikke kan brukes etter utløpsdato. Byrådet foreslår å bevilge 15 millioner kroner til varig drift for å dekke kostnaden skolene har for å bytte ut gamle Chromebooks med nye. 

Haukedalen skole har behov for økt kapasitet. Blant annet er en sløydsal gjort om til midlertidig klasserom. Byrådet foreslår å flytte en paviljong fra Nordvik skole til Haukedalen for å kunne tilby lovpålagte plasser fra skoleåret 2022/23. Den foreslåtte bevilgningen på 7 millioner kroner skal dekke det å flytte og tilpasse paviljongen til ferdig bruk. 

Flere elever i Bergen har stort hjelpebehov. Byrådet foreslår å øke budsjettet med ti millioner kroner. I 2021 ble budsjettet justert tilsvarende. Flere skoler melder stort behov for å legge til rette for elever med sammensatte utfordringer, både når det gjelder helse og atferd. 

Kommunens fire pedagogisk-psykologiske fagsentre gir hjelp til barn som trenger spesialpedagogisk hjelp i kommunale g private barnehager. Sentrene har hatt stor vekst i antall barn som trenger slik hjelp og omfanget av dette. Byrådet foreslår å bevilge 35 millioner kroner for å ta hensyn til det økte hjelpebehovet. 

Tjenester til utviklingshemmede 

Byrådet foreslår å bevilge 8,6 millioner kroner for å tilpasse budsjettet for brukerstyrt personlig assistent (BPA) for utviklingshemmede til aktiviteten. Flere søker om denne tjenesten og får den innvilget. Veksten i antall timer det blir gitt vedtak om har også økt for eksisterende brukere av BPA. 

Vestland fylkeskommune avslutter fra 1. juli 2022 tilbudet om å kjøre ansatte som ikke kan bruke offentlig transport til og fra varig tilrettelagte arbeidsplasser. Byrådet foreslår å bevilge 5,2 millioner kroner til å videreføre denne tjenesten i kommunal regi. 

Færre trenger sosialhjelp 

Sammenlignet med årets første fire måneder i fjor, har det vært 400 færre personer som har hatt behov for sosialhjelp. Utviklingen gjør at byrådet foreslår å redusere sosialbudsjettet med 60 millioner kroner. 

Helsehjelp 

Helsetjenesten har store utfordringer med å rekruttere leger og er i en presset situasjon. For å redusere kostnadene er det blant annet innført tiltak som «Ring først» ved Bergen legevakt. Byrådet mener det er et behov for å styrke helsetjenesten og foreslår å øke budsjettet med fem millioner kroner. 

Investeringer 

I tertialrapporten er det foreslått å forskyve 523 millioner kroner til 2023 eller senere for de ikke-avgiftsfinansierte investeringene. For i år er det foreslått å justere investeringsbudsjettet for kostnadsendringer på 265 millioner kroner og trekke inn 172 millioner kroner i ubrukte midler. Mesteparten av de ubrukte midlene er mindreforbruk fra 2021 som det ikke lenger er behov for.
 
For de avgiftsfinansierte investeringene foreslås det totalt en oppjustering av investeringsbudsjettet med kr. 7,3 millioner kroner brutto. 

Byrådet avga innstilling 25. mai. Saken går videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 25. mai