Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem årets siste tertialrapport

Byrådet har lagt frem økonomirapport etter årets åtte første måneder i 2022. I saken er det også forslag til justeringer av budsjettet.

Tertialrapporten oppdaterer anslagene for skatt og rammetilskudd. Rapporten forteller også om utviklingen i kommunens tjenester. 

Ukraina og strøm

Koronapandemien påvirker nå samfunnet vårt i liten grad, men flyktningsituasjonen i Ukraina har noe å si både for utgifts- og inntektssiden. I tillegg påvirker økt inflasjon tjenesteområdene. Særlig gjelder dette utgifter til strøm. I rapporten blir det foreslått betydelige oppjusteringer av strømutgiftene.

I saken foreslår byrådet enkelte nye satsinger. Det gjelder kompenserende tiltak i skolene etter streiken, tiltakspakke for barnevernet og forslag om å dekke inn økte strømutgifter hos Bergen kirkelige fellesråd.

Øker skatteanslaget

Byrådet foreslår å øke skatteanslaget med 97,1 millioner kroner sammenlignet med rapporten etter 1. tertial. Til sammen foreslås det endringer i de sentrale inntektene fra 1. tertial på 207,4 millioner kroner. Av disse er 130,3 millioner kroner generelle driftsinntekter knyttet til flyktningsituasjonen i Ukraina.

Finanspostene foreslås økt med 80,3 millioner kroner. Det vesentlige er at anslag for renteinntekter og byggelånsrenter blir økt med 61 millioner kroner. Samtidig blir også renteutgiftene til kommunen foreslått økt med 27,2 millioner kroner. Byrådet foreslår også å oppjustere det samlede utbyttet med 47,3 millioner krone. Dette er i hovedsak utbytte fra BIR AS og BTS Utvikling AS.

Justeringer av budsjettet

Samlet for tjenesteområdene foreslår byrådet budsjettjusteringer for 288,1 millioner kroner:

  • Utgifter knyttet til koronapandemien 10,3 mill. kr.
  • Utgifter knyttet til flyktninger fra Ukraina: 43,2 mill. kr.
  • Merutgifter strøm: 225,4 mill. kr.
  • Tiltakspakke barnevern og kompenserende tiltak etter skolestreiken: 8,5 mill. kr.
  • For skole og spesialpedagogiske tjenester meldes det om en betydelig økning i antall barn med særskilte behov.  Selv med vesentlig styrking av budsjettet i 1. tertial foreslås det budsjettjusteringer med til sammen 45 mill. knyttet til disse forholdene.
  • Driften av tjenester til psykisk utviklingshemmede hadde i fjor et merforbruk på 43 mill. For å få et budsjett i samsvar med tjenestenes utgiftsnivå ble det vedtatt å oppjustere budsjettrammen med 57 mill. i 1. tertialrapport. Prognoser tilsier at budsjettrammen fremdeles er for lav og det foreslås å oppjustere budsjettet med 13,8 mill.
  • Som følge av rekrutteringsutfordringer av fastleger, øker presset på legevakt og medfører dyre vikarløsninger. Tiltak er iverksatt for å redusere kostnadsnivået, men for inneværende år er det behov for å styrke budsjettet med 21,4 mill. som en tilpasning til driften. 

Byrådet avga innstilling 25. oktober. Saken går videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 25. oktober