Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem tilleggsinnstilling til budsjettet

Byrådet legger i dag frem tilleggsinnstilling til budsjettet for 2022 og handlings- og økonomiplan for 2022-2025. Virkningen av statsbudsjettet og andre endringer er innarbeidet i saken.

Etter at byrådet la frem budsjettforslaget 22. september 2021, har den nå avgåtte Solberg-regjeringen og nye Støre-regjeringen kommet med sine forslag til statsbudsjett. Byrådet har innarbeidet effektene av dette i en tilleggsinnstilling, sammen med andre kjente endringer og øvrige forslag.

De foreslåtte endringene i Tilleggsinnstilling 1 gir i sum et salderingsbidrag i 2022 på 82,6 millioner kroner sammenlignet med byrådets første budsjettinnstilling. Den positive effekten reduseres gjennom økonomiplanperioden og i 2025 gir endringene et salderingsbehov på 34 mill. 

Anslått driftsresultat i 2022 bedres fra 1,2 prosent av driftsinntektene i Innstilling 1 til 1,6 prosent i Tilleggsinnstilling 1. I 2025, det siste året i økonomiplanperioden, er resultatgraden svekket litt fra 1,4 til 1,3 prosent. 

Helårsvirkning av foreslåtte tiltak i 2. tertialrapport er innarbeidet med åtte millioner kroner i økte utgifter i årene 2022-2025. 

Effekter av statsbudsjettet

Forslaget til statsbudsjett innebærer 5,9 millioner kroner i netto merutgifter for Bergen kommune i 2022. I dette beløpet inngår økte frie inntekter på 106 millioner og økte utgifter på 112 millioner. I 2025 er netto merutgift økt til 24 millioner kroner.

Redusert pensjonsanslag

De andre foreslåtte endringene utgjør i sum mindreutgifter på 96,5 millioner kroner i 2022. Mindreutgiften reduseres gjennom perioden og snur til et merbehov på 3 millioner i 2025. Blant de største endringene kan nevnes et redusert anslag for pensjonsutgifter på 55 millioner kroner. Kommunen venter også en engangsinntekt i 2022 knyttet til redusert marginavsetning på skatt på 50 millioner kroner.

Investeringsbudsjettet

I tilleggsinnstillingen er det samlede investeringsnivået for investeringer som ikke er finansiert gjennom avgifter foreslått økt med 100 millioner kroner til 2,6 milliarder kroner årlig. Endringene i investeringsbudsjettet skyldes oppdatert periodisering av prosjektene og økt råvarepriser for investeringer som ikke er satt i gang. Et økt samlet investeringsnivå gir økte rente- og avdragsutgifter i driftsbudsjettet med 10 millioner i 2022, økende til 25 millioner i 2025.

Tilleggsinnstillingen inngår som del av den samlede dokumentasjonen som ligger til grunn for bystyrets behandling av handlings- og økonomiplan 2022-2025.