Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem tilleggsinnstilling til budsjettet for 2023

Byrådet legger frem tilleggsinnstilling til budsjettet. Finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen varsler at byrådet vil jobbe med mer langsiktige tiltak for å få ned kostnadsnivået til Bergen kommune.

– Vi lever i tøffe økonomiske tider. Folk merker det på stor inflasjon, materialmangel, en energikrise som forsterkes av krig og storpolitikk, og ikke minst opplever vi etterdønningene av en lang og tung pandemi, men vi har nok en gang gjort vårt ytterste for å skjerme tilbudet og tjenestene til innbyggerne, samtidig som vi har vært nødt til å skyve på planlagte investeringer i bygg og eiendommer, sier Hvidsten Larsen.

Tilleggsinnstillingen tar for seg kjente endringer i rammevilkårene for Bergen kommune etter at byrådet la frem sin første budsjettinnstilling i september. Det viktigste er hvilken effekt regjeringens forslag til statsbudsjett vil få for budsjettet. Det vil også komme en Tilleggsinnstilling 2 som tar for seg nødvendige justeringer som følge av konsekvenser av bystyrets behandling av Tertialrapport 2, samt konsekvensene av eventuelle endringer som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet. 

– Ut fra det vi vet nå, svekker statsbudsjettet resultatet vårt med om lag 250 millioner kroner i 2023. Bortfallet av investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger i størrelsesorden 700 millioner er også alvorlig for en kommune med en voksende eldrebefolkning og behov for boliger til utsatte grupper, sier finansbyråd Hvidsten Larsen.

– Statsbudsjettet kom i oktober, og det er vanskelig å allerede nå ha svar på hvordan vi fullt ut kan løse de økonomiske utfordringene dette gir kommunen. Vi foreslår flere justeringer for å levere et økonomisk forsvarlig budsjett og er allerede i gang med et grundig arbeid for å håndtere de langsiktige utfordringene dette gir.   

Skyver på flere investeringer

I den første tilleggsinnstillingen foreslår byrådet å skyve på alle investeringsprosjekter som mister det statlige tilskuddet med ett år. Den økonomiske situasjonen til kommunen at bortfallet av tilskuddet ikke kan erstattes med annen finansiering, men samtidig er prosjektene for viktig til at vi kan ta de helt ut av budsjettet.

– Et svekket driftsresultat gjør at vi får mindre mulighet til å egenfinansiere investeringene våre. Mer lån vil gjøre gjeldsgraden høyere og spise av driftsbudsjettet vårt. Vi vil se på disse investeringene igjen hvis Stortinget kommer til en annen konklusjon enn regjeringen, men det vil da ha driftsmessige konsekvenser å skyve de frem i tid igjen, sier Hvidsten Larsen.

Jobber med å få ned kostnadene

Tiltakspakken for barnevernet er tatt med i tilleggsinnstillingen med en foreslått bevilgning på 13,1 millioner kroner. Byrådet foreslår også å sette av to millioner kroner til et SFO-tilbud for ukrainske flyktningbarn. 

I forbindelse med Tertialrapport 2 er det, basert på oppdaterte prognoser, foreslått å tilføre ekstra midler for inneværende år på enkelte områder. For flere av disse områdene er det ikke foreslått å videreføre nivået fra Tertialrapport 2 inn i budsjettet for 2023. 

Saken skal videre til behandling utvalg og bystyret. Bystyret vedtar endelig budsjett for Bergen kommune i desember-møtet. 

Les dokumentene i saken