Gå tilbake til:
Du er her:

Om komite for barnehage, skole og idrett

Komiteen har ansvar for kommunens skole- og barnehagepolitikk.

Komiteens fagfelt

 • Kommunens politikk knyttet til utviklingen innenfor utdannings- og barnehagefeltet
 • Idrettsanlegg og tilrettelegging av idrettsaktiviteter
 • Andre politiske saker som gjelder barn og unges oppvekstvilkår

Politisk tilsyn
Politisk tilsyn innen komiteens ansvarsområde utøves i hovedsak ved behandling av tertialrapporter, byrådets årsmelding og gjennom muntlige og skriftlige spørsmål til byrådet. I tillegg får komiteen jevnlige rapporter fra byrådet innen enkelte saksfelt som komiteen har ansvar for.

Følgende avdelinger, etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde:

 • Kommunale barnehager og skoler
 • Fagavdeling barnehage og skole
 • Innføringssenter for minoritetsspråklige (Nygård skole)
 • Bergen voksenopplæring
 • Hålandsdalen leirskole
 • Syns- og audiopedagogisk tjeneste
 • PPT
 • Kommunale idrettsanlegg

Møter og aktiviteter
Komiteen har møte én gang i måneden. Se komiteens møteplan her.
Her finner du også sakslister, lenker videre til saker på kartet og saker som har vært til behandling.

Alle komiteens møter er åpne for publikum. Det er mulig å holde et muntlig innlegg til en sak på sakskartet i begynnelsen av møtet. Dette må i så fall meldes til Bystyrets kontor innen kl 12.00 dagen før møtedagen.

I tillegg arrangerer komiteen seminarer og konferanser om ulike tema.

Byrådsleders møterett og møteplikt
Byråder skal være tilstede i møter ved behandling av saker de har ansvar for. En komite kan innkalle ansvarlig(e) byråd(er) til møte i komiteen for å redegjøre for saker, dersom komiteleder eller en tredjedel av komitemedlemmene krever det.