Gå tilbake til:
Du er her:

Om komite for helse og sosial

Komiteen har ansvar for kommunens helse- og sosialarbeid og jobber blant annet med saker om eldrepolitikk, boliger for vanskeligstilte, psykiatri og tiltak mot rusmisbruk. Komiteen har også ansvar for barnevernsarbeid og arbeid med innvandrere og flyktninger.

Komiteens fagfelt:

 • helse- og sosialarbeid
 • eldrepolitikk
 • politikk overfor funksjonshemmede
 • politikk innenfor psykiatri
 • tiltak mot rusmisbruk
 • skjenkepolitikk
 • barnevernarbeid
 • arbeid med innvandrere og flyktninger
 • boliger for vanskeligstilte

Komiteen har avgjørelsesmyndighet i:

 • klagesaker vedrørende avslag på søknad om tildeling av skjenkebevilling
 • klagesaker vedrørende vedtak om inndraging av skjenkebevillinger

Følgende avdelinger, etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde:

Byrådsavdeling for helse og omsorg:

 • Etat for forvaltning
 • Etat for alders- og sykehjem (inkl Avdeling for sykehjemsmedisin og Gullstølen kjøkken
 • Etat for hjemmebaserte tjenester
 • Etat for barn og familie (inkl barneverntjenesten, Barnevernvakten og Utekontakten),
 • Etat for tjenester til utviklingshemmede
 • Etat for helsetjenester (inkl Bergen legevakt, Helsevernenheten Fengselshelsetjenesten og Kontor for skjenkesaker)
 • Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsning:

 • Etat for sosiale tjenester (inkl Introduksjonssenteret for flyktninger)
 • Etat for psykisk helse og rustjenester (inkl MO-sentrene)
 • Boligetaten
 • Etat for boligforvaltning

Politisk tilsyn
Politisk tilsyn innen komiteens ansvarsområde utøves i hovedsak ved behandling av tertialrapporter, byrådets årsmelding og gjennom muntlige og skriftlige spørsmål til byrådet. I tillegg får komiteen jevnlige rapporter fra byrådet innen enkelte saksfelt som komiteen har ansvar for.

Møter og aktiviteter
Komiteen har møte én gang i måneden. Se komiteens møteplan her.
Her finner du også sakslister, lenker videre til saker på kartet og saker som har vært til behandling.

Alle komiteens møter er åpne for publikum. Det er mulig å holde et muntlig innlegg til en sak på sakskartet i begynnelsen av møtet. Dette må i så fall meldes til Bystyrets kontor innen kl. 12.00 dagen før møtedagen.

I tillegg arrangerer komiteen seminarer og konferanser om ulike tema.

Byrådsleders møterett og møteplikt
Byråder skal være tilstede i møter ved behandling av saker de har ansvar for. En komite kan innkalle ansvarlig(e) byråd(er) til møte i komiteen for å redegjøre for saker, dersom komiteleder eller en tredjedel av komitemedlemmene krever det.