Gå tilbake til:
Du er her:

Om komite for miljø og byutvikling

Komiteen har ansvar for det omfattende feltet byutvikling. Komiteen er kommunens faste utvalg for plansaker og har beslutningsmyndighet i klagesaker etter Plan- og bygningsloven.

Komiteens fagfelt:

 • arealpolitikk
 • boligpolitikk
 • klima- og miljøspørsmål
 • samferdsel
 • parker, grønnstruktur og friluftsliv
 • kulturminneforvaltning
 • vannforsyning
 • avløpshåndtering

Komiteen har avgjørelsesmyndighet i:

 • alle saker etter plan- og bygningsloven som fremmes med innstilling fra byrådet, og hvor myndigheten ikke er tillagt bystyret
 • klagesaker etter plan- og bygningsloven (jf § 1-9), med følgende unntak: klagesaker som er vedtatt skal behandles av bystyret eller annet organ og klagesaker som er delegert til byrådet

Politisk tilsyn
Politisk tilsyn innen komiteens ansvarsområde utøves i hovedsak ved behandling av tertialrapporter, byrådets årsmelding og gjennom muntlige og skriftlige spørsmål til byrådet.

Følgende etater, virksomheter og enheter ligger innunder komiteens ansvarsområde:

 • Bymiljøetaten
 • Plan- og bygningsetaten
 • Klimaseksjonen
 • Bergen brannvesen
 • Byantikvaren
 • Vann- og avløpsetaten
 • Byarkitekten

Møter og aktiviteter
Komiteen har møte én gang i måneden. Se komiteens møteplan her.
Her finner du også sakslister, lenker videre til saker på kartet og saker som har vært til behandling.

Alle komiteens møter er åpne for publikum.

Komiteen har faste formøter to dager før de ordinære møtene. I disse møtene kan parter som har interesser i en av sakene på sakskartet, få legge frem sitt syn muntlig for komiteens medlemmer. Ønske om muntlig innlegg til en sak, må meldes til Bystyrets kontor innen klokken 12.00 dagen før formøtedagen.

Komiteen drar også på befaring i en del av sakene. De som er part i disse sakene blir varslet på forhånd.

Byrådsleders møterett og møteplikt
Byråder skal være tilstede i møter ved behandling av saker de har ansvar for. En komite kan innkalle ansvarlig(e) byråd(er) til møte i komiteen for å redegjøre for saker, dersom komiteeder eller en tredjedel av komitemedlemmene krever det.