Gå tilbake til:
Du er her:

Oppgaver og ansvar

Bystyret fatter overordnede vedtak om kommunens virksomhet, fastsetter overordnede mål og utvikler langsiktige strategier for hele kommunens virksomhet. I tillegg skal bystyret se til at vedtak følges opp og drive tilsyn og kontroll.

Bystyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Hovedoppgaven er å utvikle langsiktige strategier og planer som legger føringer for kommunens aktivitet. Dessuten vedtar bystyret hver høst kommunens budsjett og økonomiplan for kommende år. Bystyret har også som en av sine oppgaver å se til at bystyrets vedtak iverksettes og følges opp og skal vurdere kommunens resultater gjennom å drive tilsyn og kontroll.

1. Vedta budsjett og økonomiplan
Bystyret har det øverste økonomiansvaret i kommunen og fordeler de midlene kommunen har til rådighet. På grunnlag av bystyrekomieenes og partigruppenes arbeid med byrådets budsjettforslag, vedtar bystyret budsjett for det kommende året på møtet i desember. Med dette legger bystyret de overordnede rammene for kommunens aktivitet og utvikling.

2. Fastsette overordnede mål og utvikle langsiktige strategier
Bystyret skal trekke opp hovedlinjene for kommunens aktivitet. Dette gjøres ved valg av styringssystem og avklaring av hovedlinjene for hvordan kommunen skal være organisert og produsere tjenester til innbyggerne. Noen av bystyrets oppgaver er bestemt ved lov. Det viktigste eksempelet på dette er Plan- og bygningsloven, som pålegger kommunen å ha en løpende kommuneplanlegging for å samordne utviklingen innen kommunen. Ansvaret for kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner er lagt til bystyret, og kan ikke delegeres til noen andre.

3. Drive tilsyn og kontroll
Bystyret har ansvar for å føre tilsyn med den kommunale forvaltningen. Bystyret skal se til at vedtak blir fulgt opp og at virksomheten drives i tråd med regelverk, vedtak og avtaler. Bystyret har rett og plikt til å kreve nødvendig informasjon for å kunne utøve kontrollansvaret. Bystyret behandler kommunens årsmelding og kontrollerer og vedtar de kommunale regnskapene. De fremste redskapene for å kunne drive tilsyn og kontroll er kontrollutvalget og bystyrekomiteene.

4. Bystyret i en parlamentarisk styringsmodell
Bergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell. Dette innebærer at når den parlamentariske situasjonen i bystyret tilsier det, har ordfører på bystyrets vegne plikt til å gi en byrådslederkandidat i oppdrag å danne nytt byråd. Noe forenklet kan vi si at byrådet fungerer som regjering og bystyret fungerer på samme måte som Stortinget.

5. Innbyggerforslag
Bystyret tar stilling til et innbyggerforslag i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven § 39a.