Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker bedre tilbud til elever som mangler grunnskolepoeng

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om tilbud til skolelever som ikke fullfører grunnskolen.

Interpellanten viser til at det nasjonal er cikra 3500 elever som ikke klarer å fullføre 10-årig grunnskole, og som derfor ikke har det nødvendige grunnlag for å starte på et videregående skoleløp. Interpellasjonens forslag er å etablere et tilbud om 11. skoleår.

Bystyret fattet følgende vedtak

1. Kunnskapsministeren har varslet en nasjonal utredning om og hvordan fylkeskommunen kan få et utvidet ansvar for elever som går ut av tiende klasse uten grunnskolepoeng. Når denne utredningen er ferdig bes byrådet kommet til bystyret med en sak om hvordan utredningen skal følges opp i Bergen kommune. Saken skal belyse hvordan elever som går ut av tiende klasse uten grunnskolepoeng kan ivaretas på en bedre måte enn i dag.

2. Bystyret ber byrådet vurdere om kombinasjonsklasse-tankegangen kan utvides til ikke å bare være for elever med kort botid i Norge og lite grunnskolebakgrunn, men også være et tilbud til elever som av andre årsaker har manglende vurderingsgrunnlag i fag eller mangler grunnskolepoeng.

Bystyret vedtok også dette tilleggsforslaget:

Bystyret ber om byrådet sikrer en god overgang til videregående skole for elever som trenger tilpasset videregående opplæring. Produksjonskoler som Hyssingen i Bergen og Hardanger Produksjon skule i Ulvik er viktige for elever som trenger mer praktisk orientert undervisning. Bergen kommune bær være i god dialog med Hordaland Fylkeskommune for å sikre et godt tilbud til elevene ved slike skoler.

Les interpellasjonen