Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Klart for å gjennomgå enkeltsaker i barnevernet

Bystyret har fattet endelig vedtak om hvordan kommunen skal gjennomføre en gjennomgang av ti enkeltsaker i barnevernet.

(21.03.2018)

Sier ja til 200 flyktninger i 2018

Bystyret har vedtatt å bosette 200 flyktninger i 2018. De ber også byrådet om ha et spesielt søkelys på å få kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid.

(31.01.2018)

Har vedtatt ny plan for legetjenester

Bystyret har vedtatt plan legetjenester. Planen skal bidra til bedre og mer tilgjengelige legetjenester.

(31.01.2018)

Er enige om ny modell for Bergen legevakt

Bystyret har vedtatt ny modell for drift av Bergen legevakt, i samsvar med en ny avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen HF.

(19.12.2017)

Har vedtatt femårsplan for rusfeltet

Planen peker ut retningen for hvor den tyngste innsatsen i rusfeltet skal settes inn i perioden 2018-2022.

(22.11.2017)

Avvikler dagens normtidssystem

Bystyret har vedtatt å avvikle dagens normtidssystem. Systemet skal i første omgang erstattes av nytt midlertidig system fra 1. januar 2018.

(25.10.2017)

Vil ha fortløpende vurdering av middagslevering til eldre

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om evaluering av matlevering til hjemmeboende eldre.

(27.09.2017)

Vil la sykehjem streame kulturarrangementer

Bystyret støtter et privat forslag om digital kulturformidling til sykehjem.

(27.09.2017)

Gir uttale til forslag om endringer i offentlig støtte til barnefamilier

Bystyret mener at kontantstøtten bør avskaffes, og at barnetrygden bør suppleres med andre ordninger som styrker økonomien for utsatte grupper.

(27.09.2017)

Fikk status for barnevern og utekontakt

Bystyret har fått statusmelding for barnevern og utekontakten 2016.

(21.06.2017)

Fikk status for sosialtjenesten

Bystyret har behandlet kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten,som beskriver status og utviklingstrekk for tjenesten i 2016.

(21.06.2017)

Gir byrådet fullmakter ved bosetting av flyktninger

Byrådet får fullmakt til å fastsette kommunale støtteordninger for flyktninger som bosettes i Bergen.

(21.06.2017)

Vil bekjempe rotter uten gift

Bystyret ber byrådet om å foreslå tiltak for å bekjempe rotter med giftfrie metoder.

(21.06.2017)

Utvider områdestatsing vestover

Bystyret har behandlet sak om områdesatsing i Bergen kommune, og besluttet at organisasjonsformen utvides med nye satsingsområder fra 2018.

(21.06.2017)

Levekårsrapport blir verktøy for sosial utjevning

Bystyret har behandlet rapporten "Levekår og helse i Bergen 2016" som avdekker store forskjeller blant innbyggerne.

(21.06.2017)