Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Klart for bredt samarbeid for å forebygge selvmord

Bystyret har nå vedtatt byens første handlingsplan for å forebygge selvmord. Planen har en nullvisjon for selvmord og sterkt fokus på barn og unge.

(21.11.2018)

Ønsker tiltak som forebygger ensomhet blant unge, studenter og eldre

Bystyret ber byrådet sette i gang et prosjekt som skal utrede forebyggende tiltak mot ensomhet blant unge, studenter og eldre.

(21.11.2018)

Skal bosette flere flyktninger i 2018

Bystyret har bestemt at Bergen skal øke bosettingen av flyktninger i år fra 200 til 240 i 2018.

(19.09.2018)

Smart omsorg har gitt helseomsorgen et løft

Satsingen på Smart omsorg har styrket helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune i 2017.

(30.05.2018)

Vil styrke innsatsen i hjemmetjenesten

Bergen kommune vil styrke innsatsen for at brukere av hjemmetjenester skal kunne mestre livet best mulig i egne hjem.

(30.05.2018)

Flere fikk dagsentertilbud i 2017

Økt heltidskultur og flere dagsenterplasser er status for tjenester til utviklingshemmede i 2017.

(30.05.2018)

Klart for å gjennomgå enkeltsaker i barnevernet

Bystyret har fattet endelig vedtak om hvordan kommunen skal gjennomføre en gjennomgang av ti enkeltsaker i barnevernet.

(21.03.2018)

Sier ja til 200 flyktninger i 2018

Bystyret har vedtatt å bosette 200 flyktninger i 2018. De ber også byrådet om ha et spesielt søkelys på å få kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid.

(31.01.2018)

Har vedtatt ny plan for legetjenester

Bystyret har vedtatt plan legetjenester. Planen skal bidra til bedre og mer tilgjengelige legetjenester.

(31.01.2018)

Er enige om ny modell for Bergen legevakt

Bystyret har vedtatt ny modell for drift av Bergen legevakt, i samsvar med en ny avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen HF.

(19.12.2017)

Har vedtatt femårsplan for rusfeltet

Planen peker ut retningen for hvor den tyngste innsatsen i rusfeltet skal settes inn i perioden 2018-2022.

(22.11.2017)

Avvikler dagens normtidssystem

Bystyret har vedtatt å avvikle dagens normtidssystem. Systemet skal i første omgang erstattes av nytt midlertidig system fra 1. januar 2018.

(25.10.2017)

Vil ha fortløpende vurdering av middagslevering til eldre

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om evaluering av matlevering til hjemmeboende eldre.

(27.09.2017)

Vil la sykehjem streame kulturarrangementer

Bystyret støtter et privat forslag om digital kulturformidling til sykehjem.

(27.09.2017)

Gir uttale til forslag om endringer i offentlig støtte til barnefamilier

Bystyret mener at kontantstøtten bør avskaffes, og at barnetrygden bør suppleres med andre ordninger som styrker økonomien for utsatte grupper.

(27.09.2017)