Gå tilbake til:
Du er her:

Vil styrke innsatsen i hjemmetjenesten

Bergen kommune vil styrke innsatsen for at brukere av hjemmetjenester skal kunne mestre livet best mulig i egne hjem.

I statusmeldingen for hjemmetjenesten i 2017 som ble lagt frem i bystyret onsdag 30. mai, går det blant annet frem at ci

rka 7100 innbyggere fikk hjelp av hjemmesykepleien i løpet av 2017.

Bergen kommune jobber for at innbyggerne kan bo hjemme så lenge de kan og ønsker det. Forebygging og tidlig innsats, og tjenester som hjelper brukerne av tjenestene å mestre livet best mulig i egne hjem, er satsingsområdene, går det frem i statusmeldingen.

Det endelige vedtaket

Komiteens innstilling ble vedtatt med unntak av innstillingens merknader nr 3, 7. En alternativ merknad 7 ble vedtatt: "Bystyret ber om at det i fremtidige statusmeldinger for hjemmebaserte tjenester belyses hvordan etaten arbeider for å motarbeide sosial isolasjon og fremme aktivitet blant hjemmeboende eldre."

Les dokumentene i saken

I tillegg ble føglende merknader vedtatt:

"Bystyret påpeker at mest mulig av de ansatte sin tid skal være i direkte tjeneste hos pasient/bruker".

«Bystyret ber om at det ved neste statusmelding redegjøres for hvordan hjemmetjenesten har forbedret rutiner og dokumentasjon for å fange opp og unngå svikt i omsorgen, særlig for dem som ikke har (nære) pårørende.»

"Bystyret ber om at kommende statusmeldinger orienterer om bruk av omsorgsstønad i kommunen."

"I 2017 var det omlegging av mattilbudet til hjemmeboende eldre. Bystyret ber byrådet i kommende statusmeldinger informere om hvor mange som bruker kommunens tilbud, hvor mange som trenger bistand ved måltidet og hvor mange som har «spisevenn». Bystyret anmoder også bystyret om å gjøre en brukerundersøkelse om mattilbudet.