Gå tilbake til:
Du er her:

Klart for bredt samarbeid for å forebygge selvmord

Bystyret har nå vedtatt byens første handlingsplan for å forebygge selvmord. Planen har en nullvisjon for selvmord og sterkt fokus på barn og unge.

Arbeidet med "Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022" startet etter et innbyggerinitiativ om nullvisjon for selvmord organisasjonen LEVE Hordaland i 2017.

Står samlet om forebygging

Planarbeidet kom til gjennom et bredt samarbeid med offentlige aktører og frivillige organisasjoner. Handlingsplanen inneholder derfor tiltak både i og utenfor de kommunale tjenestene, og forutsetter et tett samarbeid med Helse Bergen HF, RVTS, Hordaland Fylkeskommune, ulike institusjoner for høyrere utdanning og flere frivillige organisasjoner. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Barn, unge og eldre

Planen skisserer 17 tiltak der flere retter seg mot barn og unge. Blant annet ønsker man å etablere tverrfaglige ressursgrupper i hver bydel der nøkkelpersoner fra skolene får kurs sammen med skolehelsetjenesten.

Også eldre er en viktig målgruppe, der man tenker at hjemmetjenesten og fastlegen viktige kontaktpunkter.

DELTE SIN HISTORIE I BERGENSEREN: "Selv de mørkeste tankene tåler lyset"

Styrer kommunens prioriteringer

Planen vil danne grunnlag for prioriteringer av kommunens innsats på området. Bystyret ber byrådet om å legge frem en statusmelding for arbeidet midt i planperioden. Tiltak som gir økte kostnader, skal vurderes gjennom de årlige budsjettprosessene.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende tre merknader:

"Bystyret merker seg at for mange etterlatte oppleves selvmordet som lyn fra klar himmel, og at de ikke har sett noen tegn på psykiske lidelser. Hjelpeapparatet bør, i tillegg til å ufarliggjøre det å søke hjelp for psykiske plager, også finne måter å tilnærme seg fenomener som kan være situasjonsbetinget og akutt så som; skam, ydmykelser, håpløshet, følelser av å ikke lykkes sosialt o.l. En bør samtidig være oppmerksom på at dette er fenomener som rammer mennesker i alle aldersgrupper."

"Bruken av internett og sosiale medier har eksplodert de siste tiårene, samtidig som vi har liten kunnskap om på hvilken måte teknologien påvirker den psykiske helsen. Bystyret vil oppfordre til at en i arbeidet med å forebygge selvmord, søker mer kunnskap om virkninger nettbruk har på mennesker i alle aldre."

"Som det også framgår av handlingsplanens punkt 5.20, spiller fengselshelsetjenesten en viktig rolle i arbeidet for å forebygge selvmord. Bystyret ser derfor med bekymring på de stadig mer alarmerende meldingene om at kutt i Kriminalomsorgens budsjetter fører til redusert bemanning i fengslene. Bystyret ber om at byrådet følger dette opp overfor sentrale myndigheter."

Les planen og alle dokumentene i bystyresaken.