Gå tilbake til:
Du er her:

Vedtok ny plan for utviklingshemmede

Planen danner grunnlag for prioritering av kommunens innsats for personer med utviklingshemming.

Planen gjelder for 2018-2028, men skal rulleres midt i perioden.

Klikk her for å se hele planen.

Bystyret vedtok komiteens innstilling og de 11 flertallsmerknadene til innstillingen. I tillegg vedtok bystyret følgende merknader:

  • "Bystyret ber byrådet om å finne boliger til personer med utviklingshemming som i størst mulig grad er i ordinære boområder. En bør unngå for store bofellesskap og størrelsen på bofelleskapene bør tilpasses den enkelte beboers ønsker og behov. "
  • "For å forhindre sosial isolasjon, mistrivsel og passivitet i bofellesskapene er det viktig å skille mellom motivering, overtalelse på den ene siden og tvang på den andre. Motivering og overtalelse for å delta på fellesaktiviteter i bofellesskapene kan være helt avgjørende for den generelle trivselen".
  • "Studier viser at mennesker med utviklingshemming har langt større risiko for å utvikle psykiske lidelser enn befolkningen ellers. Bystyret ber om at det jevnlig rapporteres om arbeidet med forebygging -og hjelp til behandling av psykiske lidelser for mennesker med utviklingshemming i bofellesskap".
  • "Bystyret påpeker at hjemmet (for eksempel bofellesskapet) ofte er et av de de stedene mennesker oppholder seg mest. Det er derfor viktig at bofellesskapene har tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å utvikle et sosialt, aktivt og trygt bomiljø i bofellesskapene".
  • "Bystyrets vedtak om boligløftet til mennesker med utviklingshemming skal gjennomføres. Bystyret er likevel bekymret for fremdriften. Ferdigstillelsen av Midttunveien bofellesskap er allerede utsatt til 2021, og bystyret ber derfor byrådet rapportere en gang halvåret om fremdriften i boligsatsingen".
  • "Bystyret ber byrådet så langt det lar seg gjøre samlokalisere flere av de 10 nye plassene i barnebolig, slik at barn kan få bo med sine jevnaldrende".
  • "Innenfor tjenestens kompetansearbeidet skal det være et spesielt fokus på opplæring om tvangsbruk for alle ansatte som jobber med barn".

For historikk:

Se protokoll noen dager etter møtet for detaljering av vedtaket.

Les dokumentene i saken.

Se også tidligere omtale av saken