Gå tilbake til:
Du er her:

Ny ernæringsplan for pleie og omsorg på plass

Bystyret har vedtatt ny plan for ernæring innen pleie- og omsorgstjenesten. Bystyret vil utrede om nye sykehjem skal bygges med eget institusjonskjøkken.

Den nye handlingsplanen heter "Maten servert - handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten 2018-2023".

Når det gjelder endringer i planen, vedtok bystyret:

1. Alternativt forslag til vedtakspunkt 2, side 19: "Det utredes om nye sykehjem skal bygges med eget institusjonskjøkken. Utredningen skal legges frem for bystyret i løpet av inneværende bystyreperiode".

2. Tilleggsforslag side 19: Nytt tiltakspunkt etter tiltak nr. 6: "Innarbeide rutiner for at brukere som har behov for å få middagen moset skal få de ulike komponentene moset hver for seg, slik at farger, smaker og lukter bevares og gjør måltidet gjenkjennelig og appetittlig på tallerkenen.

3. Endringsforslag side 28: Setningen "Målet er å øke antall koblede venner/verter til 50." endres til "Målet er å øke antall koblede venner/verter til 100."

Les ellers artikkel fra byrådets behandling som omtaler tiltakene i planen.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok komiteens innstilling i to punkt, et nytt alternativt forslag til vedtakspunkt 2, side 19 i planen, samt merknadene til innstillingen. I tillegg vedtok bystyret to nye merknader:

"I forbindelse med matvertordningen ber bystyret om at det prøves ut formkost på tre sykehjem. Bystyret ber om at det rapporteres om erfaringer fra dette i Statusmelding for sykehjem 2019. "

"Bystyret merker seg at planen i stor grad omhandler beboere på sykehjem. Bystyret mener at det i større grad bør vektlegges situasjonen til de hjemmeboende. I arbeidet med planen kunne en også ha spurt hjemmeboende i Bergen om innspill."

For endelig detaljering av vedtaket, se protokoll her noen dager etter møtet.

Les dokumentene i saken.