Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt handlingsplan mot åpne russcener

Bystyret har vedtatt revidert handlingsplan som gjelder fra 2019 – 2022. Planen har særlig fokus på styrket endringsarbeid og rehabilitering av brukere i samtlige tjenester.

Handlingsplanen har også ekstra fokus på nulltoleranse for vold i rusmiljøene og endring i kommunens tilbud om akuttovernatting og midlertidig bolig med tilsyn. Planen fremhever også betydningen av samarbeid mellom kommunen, politiet og helseforetaket.

Handlingsplanen foreslår en ytterligere styrking av den rusfaglige kompetansen i FACT-teamene (fleksibelt og aktivt oppsøkende behandlingsteam), slik at disse rustes til i enda større grad også å kunne gi et tilbud til pasienter med samtidig alvorlig rusmiddelavhengighet og alvorlig psykisk lidelse

Les mer i forhåndsomtale fra byrådet

Komiteens innstilling ble vedtatt, i tillegg til følgende tilleggsforslag:

Bystyret ønsker at Strax-huset endrer navn til MO Gyldenpris eller MO-senteret Gyldenpris, slik at navnet harmonerer med navnene på de øvrige MO-sentrene.

Tiltak 5 i planen endres til "Bergen kommune skal invitere til styrket innsats i samarbeid med brukere og politiet for å avvike den åpne russcenen på Gyldenpris. Det skal etableres en regulert møteplass i forbindelse med styrt avvikling av den eksisterende russcenen på Gyldenpris"

Disse merknadene ble også vedtatt:

Bystyret ber byrådet ha særlig fokus på tiltak for å skjerme skoler og barnehager mot utvikling av åpne russcener i deres nærmiljø.

Bystyret vil understreke behovet for trygge overnattingsplasser for rusavhengige. Selv om fast bolig er en målsetning for de aller fleste, er virkeligheten mer sammensatt. Derfor trenger Bergen kommune fortsatt akutte overnattingstilbud, som i større grad enn i dag er tilpasset behovene til menneskene som trenger overnatting. Bystyret ber byrådet arbeide videre i samarbeid med Strax-Huset, Kirkens bymisjon og andre relevante aktører for å sikre gode, akutte overnattingstilbud. Disse må bl.a. ta større hensyn til kvinner i aktiv rus som utsettes for vold.

Bystyret merker seg at Senter for arbeidslivsforberedelse oppgir at sentraliseringen av rustiltak i Vågsbunnen tvinger deres brukere inn i et miljø der særlig kvinner ikke føler seg trygge. Bystyret understreker at ingen flere rustiltak skal etableres i Vågsbunnen, og at byrådet skal arbeide for å spre tiltakene bedre

Bystyret ber byrådet legge frem en sak med tiltak for å redusere forekomsten av brukte sprøyter i gatene, herunder en vurdering av en forsterket panteordning som supplement til dagens ordninger.

Les dokumentene i saken