Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt ny idrettsplan for Bergen

Bystyret har vedtatt idrettsplan for Bergen 2017-2022.

Planen slår blant annet fast at Bergen skal være en foregangskommune innen aktivitetsutvikling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og skisserer anleggsutvikling i bydelene frem til 2022.

Les mer i tidligere omtale

Komiteens innstilling ble vedtatt med disse endringene:

Tilleggspunkter til punkt 1:

 • Bergen kommune skal arbeide for at neste nasjonalanlegg (konkurranseanlegg) for innendørs lengdeløp på skøyter legges til Bergen.
 • Bergen kommune vil sikre et godt samarbeid med fylkeskommunen vedrørende informasjon om og merking og vedlikehold av turstier. For å legge til rette for flere lavterskeltilbud, er det også behov for merkede turstier i nærheten av boområder og i sentrum, samt å sikre lett tilgang til egnede stier for personer med rullestol eller redusert bevegelighet.

Alternativt forslag til innstillingens pkt. 1L:

 • Planen som grunnlag for prioritering av kommunens innsats på foreslåtte tiltak i planen. Tiltak som gir økte kostnader vil bli iverksatt når det foreligger finansiering.

Tilleggsforslag til pkt. 2.1b Arna bydel:

 • Samtidig utbygging av kastfelt og kunstgress etableres under forutsetning av at nødvendige godkjenninger foreligger. En permanent løsning må avklares og søkes innarbeidet i områdereguleringsplan for Indre Arna som også omfatter dette arealet.

Alternativt forslag til innstillingens punkt. 2.3e Fana bydel:

 • Det skal utredes nytt svømmebasseng tilknyttet en av idrettsparkene i Fana eller Ytrebygda bydel med nærheft til Bybanen.

Alternativt forslag til innstillingens punkt. 2.3f Fana bydel:

 • Det planlegges oppstart av arbeid med liten idrettshall på Storetveit skole høst 2017. Bassenget holdes åpent inntil en går i gang med byggeprosjektet.

Innstillingens punkt. 2.3g Fana bydel fikk ikke flertall og falt.

Alternativt forslag til innstillingens pkt. 2.4c Fyllingsdalen bydel:

 • Grusbane ved Bønes skole oppgraderes til kunstgress i samarbeid med idretten.

Innstillingens punkt. 2.7d Årstad bydel fikk ikke flertall og falt.

Tilleggsforslag til nytt punkt. 2.7e Årstad bydel:

 • Bystyret ber byrådet komme tilbake med en ny sak om Haukelandshallen og Nymarksområdet når man har fått avklart nærmere sammen med idretten hvilke muligheter man har for en best mulig utnyttelse av området. En slik sak må se dette i sammenheng med vedlikeholdsetterslepet på Haukelandshallen, planene om en ny storhall for håndball og ny innendørs fotballhall, og hvordan man ønsker å ivareta behovene til alle innendørs- og utendørsidrettene i Nymarksområdet.

Alternativt forslag til innstillingens punkt. 2.8g Åsane bydel:

 • Grusbane ved Hordvik skole oppgraderes til kunstgress i samarbeid med idretten.

Merknadene, med unntak av 8,9 og 11, ble vedtatt.

I tillegg fikk følgende merknaden flertall:

 • Bystyret ber byrådet, i forbindelse med utarbeidelse av en handlingsplan for byens kunstgressbaner, utrede muligheten for å stille krav til miljøregnskap knyttet til drift av hver enkelt kunstgressbane.
 • Bystyret vil understreke viktigheten av inkludering i idretten. Dette gjelder i alle idrettsmiljøer på alle nivå. Bergen kommune skal jobbe aktivt for å forankre en nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, alder, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk og funksjonshemming. Manglende faktisk eller opplevd aksept og inkludering gjør at flere talentfulle faller ut av idretten i ungdomstiden eller tidlig voksen alder. Resultater bør måles og evalueres årlig i form av et "mangfoldsbarometer" slik "Fjørtoftutvalget" skisserer.

Les dokumentene i saken