Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt mer miljøvennlig drift av kunstgressbaner

Bystyret har vedtatt handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner.

Handlingsplanen omhandler flere tiltak for bruk og drift av kunstgressbanene for å forhindre at granulat kommer på avveie. Samtidig legges det opp til at ny kunnskap og "beste praksis" skal danne grunnlag for løpende vurdering av ytterligere tiltak som kan forbedre drift og bruk av kunstgressbaner.

Bystyret vedtok komiteens innstilling i tillegg til følgende tilleggsforslag:

1. Bystyret viser til tilleggsnotat i saken og ber byrådet sikre at Miljødirektoratets anbefalinger for miljøstandard er på plass innen januar 2019. Bystyret ber også om en statusrapportering på gjennomføring av handlingsplanen i første halvdel av 2019.

2. Bystyret viser til forslag 1b og understreker at det skal utarbeides miljøregnskap for hver enkelt bane med sikte på å dokumentere granulater som fylles i og kontrollere granulater som forsvinner ut av banen over tid samt slitasje på kunstgressbanene. Miljøregnskapet skal gi Bergen kommune nødvendig informasjon å styre etter, vurdere miljøbelastning og være et verktøy for god miljøledelse.

Bystyret vedtok også følgende merknader:

1. Bystyret ber byrådet påse at det etableres skobørster og/ eller rister ved alle kommunale baner. Byrådet skal være føre var

2. Bystyret viser til tiltak 3 d), og påpeker at filter må etableres i alle kummer der det er fare for at granulater kan forsvinne ut i naturen eller vassdrag.

3. Klimaavtrykket fra en kunstgressbane er vesentlig høyere enn naturgress. Dette må veies opp mot realistisk økning av brukstid når man vurderer omlegging fra natur- til kunstgress.

Les omtale fra byrådet

Les dokumentene i saken