Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Følger opp vedtak og flertallsmerknader innenfor komite for miljø og byutvikling

Bystyret har behandlet sak om vedtak og flertallsmerknader innenfor komite for miljø og byutvikling sitt ansvarsområde for rapporteringsåret 2018.

(25.09.2019)

Grønt lys for nye boliger i Kong Oscars gate

Bystyret har vedtatt reguleringsplan som legger til rette for ombygging og nybygg i Kong Oscars gate 22-24.

(25.09.2019)

Vil tilrettelegge for mer frilusftliv rundt Nordåsvannet

Bystyret har fulgt opp en mulighetsstudie om fremtidig arealbruk ved Nordåsvannet.

(25.09.2019)

Har vedtatt kommunedelplan for overvann

Våtere vær og fortetting av byen øker utfordringene med å ta hånd om overvannet. Bystyret har nå vedtatt kommunedelplan for overvann 2019-2029.

(25.09.2019)

Kommunen kutter unødvendig bruk av plast

Bystyret har vedtatt plan for smartere plastbruk i Bergen kommune 2019-2021.

(25.09.2019)

Bergen vil bli humlehovedstad

Bystyret er positive til et privat forslag om tiltak for å ta vare på insektene i Bergen. Målet er at Bergen skal bli Vestlandets humlehovedstad.

(25.09.2019)

Har gitt uttale om forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land

Bystyret har gitt uttale om nasjonal ramme for vindkraft. Bystyret påpeker at kommunene sine synspunkt bør ivaretas.

(25.09.2019)

Positive til prøveordning med bilfri Bryggen om sommeren

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om en prøveordning om å stanse transport over Bryggen.

(25.09.2019)

Erklærer klimakrise

Bystyret avsluttet møtet før sommeren med å slutte seg til forslaget om å erklære en klimakrise.

(20.06.2019)

Slutter seg til ny byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029

Bystyret slutter seg til ny byvekstavtale der flere omegnskommuner er kommet med.

(20.06.2019)

Klart for transformasjon til ny bydel i Dokken-Jekteviken

Bystyret har godkjent oppstart av det omfattende arbeidet med å transformere Dokken og Jekteviken. Bystyret ønsker at tomme lokaler kan tas i bruk allerede før havnen er flyttet ut.

(20.06.2019)

Bystyret vil fjerne bomstasjoner i Åsane

Bystyret har fattet vedtak om endring av plassering av bomstasjoner i Åsane og inviterer Hordaland Fylkesting til å fatte likelydende vedtak.

(20.06.2019)

I gang med mer helhetlig boligpolitikk for Bergen

Bystyret har behandlet melding om Program for boligforsyning 2019-2030.

(20.06.2019)

Nye hovedplaner for vannforsyning og avløp i Bergen på plass

Bystyret har godkjent hovedplaner for vannforsyning og for avløp og vannmiljø for perioden 2019–2028.

(20.06.2019)

Bygger Bybanen videre gjennom Miljøløftet

Bystyret slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2020-2023, der Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane har høy prioritet.

(20.06.2019)