Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Miljøløftet erstatter Bergensprogrammet

Bystyret slutter seg til handlingsprogram for den nye bypakken Miljøløftet 2018-2021. Miljøløftet skal erstatte Bergensprogrammet fra 2018.

(19.12.2017)

Vil vurdere andre alternativer for Bybanen i Sandviken

Bystyret utsetter saken om trasevalg for Bybanen i Sandviken og ber om en vurdering av alternativ med forlenget Fløyfjellstunnel.

(19.12.2017)

Har vedtatt ny feieordning og nytt forbud mot ildsteder

Bystyret har vedtatt nye feie- og tilsynsordning for Bergen kommune, inklusivt et forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021.

(22.11.2017)

Gebyrmodell for renovasjon blir permanent ordning

Bystyret har vedtatt at prøveprosjektet med fleksible renovasjonsgebyrer omgjøres til en permanent ordning.

(22.11.2017)

Regulerer for 250 nye boliger på Kronstad

Bystyret har vedtatt et planforslag som åpner for bygging av 210-250 nye boliger i Kronstadparken i kombinasjon med noe næring og barnehage.

(22.11.2017)

Forbereder forskrift om bruk av vannscootere

Innen påsken 2018 skal bystyret vedta ny lokal forskrift om bruk av vannscootere i Bergen.

(22.11.2017)

Skal vurdere tiltak for å sikre biologisk mangfold

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om Bergen bør ha et arealregnskap for å bevare det biologiske mangfoldet i kommunen.

(22.11.2017)

Vil ha matvogner i Bergen

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om en ordning med matvogner i Bergen for vår- og sommersesongen 2018.

(22.11.2017)

Endelig vedtak for plan for Nygårdstangen

Bystyret har nå vedtatt planen for å utvikle Nygårdstangen til en attraktiv utvidelse av bykjernen.

(25.10.2017)

Vil ha mer detaljert årsrapport om luftkvalitet

Bystyret har behandlet årsmelding for luftkvalitet i Bergen i 2016. De ønsker månedssnitt for NO2 i havnen, og ber om tall for finkornet svevestøv.

(25.10.2017)

Vil være pådriver for å redusere marin forsøpling

Bystyret har behandlet et privat forslag om mulige tiltak for å redusere marin forsøpling. I vedtaket ber bystyret om at også forbud mot heliumsballonger skal vurderes.

(25.10.2017)

Har vedtatt kommunedelplan for Blomsterdalen, Liland, Ådland og Espeland

Bystyret har vedtatt plan som legger til rette for omfattende boligbygging.

(27.09.2017)

Har vedtatt fornyet handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bergen

Bystyret har vedtatt revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen, med en handlingsplan i 10 punkt. Et miljøvennlig og attraktivt kollektivtilbud er et av målene.

(27.09.2017)

Vil øke bruk av sykkel til og fra jobb for ansatte i Bergen kommune

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om at ansatte i kommunen kan få kilometergodtgjørelse ved bruk av sykkel til og fra jobb.

(27.09.2017)

Får utvide Arna steinknuseverk

Bystyret har vedtatt reguleringsplan for Arna steinknuseverk.

(21.06.2017)