Gå tilbake til:
Du er her:

Gir føringer for byskikk og byggehøyder i Bergen

Bystyret har behandlet en prinsippsak om byskikk og byggehøyder. Vedtaket legger føringer for utforming av kommuneplanens arealdel.

Intensjonen med prinsippsaken er at bystyret får medvirke og avklare viktige premisser for utforming av planforslaget til ny arealdel som byrådet skal legge ut på høring. Etter høringsrunden blir kommuneplanens arealdel lagt fram for behandling i bystyret.

Bystyret legger blant annet vekt på:

  • Bærekraftig utvikling og at den menneskelige skala skal legges til grunn for all planlegging i Bergen.
  • Sikre sammenhengende blågrønne strukturer, og holde byens allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjøfronten som overordnet prinsipp for bystrukturen.
  • Tillate høyhus i områder for transformasjon og byomforming, men stille høye krav til arkitektur.
  • Plankart med hensynssoner rundt historiske områder, og tydelige bestemmelser for byggehøyder i disse områdene.

Bystyret ønsker videre en grundigere vurdering av foreslått hovedprinsipp om at ingen fasade skal være høyere enn 90 prosent av bredden på tilgrensende gate.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken