Gå tilbake til:
Du er her:

Legger nye føringer for parkering Bergen

Bystyret har behandlet en prinsippsak om parkering. Vedtaket legger føringer for utforming av kommuneplanens arealdel.

Intensjonen med prinsippsaken er at bystyret får medvirke og avklare viktige premisser for utforming av planforslaget til ny arealdel som byrådet skal legge ut på høring. Etter høringsrunden blir kommuneplanens arealdel lagt fram for behandling i bystyret.

Bystyret legger blant annet vekt på:

  • Trafikkareal på bakkeplan skal sikre fremkommelighet for alle og kunne benyttes til lek og opphold. Derfor bør parkeringsareal for bil på bakkeplan være knyttet til spesielle behov, som handikap-parkering og varelevering. Annen parkering bør være samlet i fellesanlegg med tilkomst som begrenser lokal kjøring.
  • Kommuneplanens arealdel skal ha lavere krav til parkeringsdekning enn i dag. I sentrum skal det være mulig å bygge boliger uten krav til bilparkering.
  • Bestemmelser om parkering må ivareta bystyrets bestillinger i Grønn strategi om særskilt tilrettelegging for biler med nullutslippsteknologi (elbiler mv.) og bildeleløsninger.
  • Som en del av KPA skal det legges fram en plan for å omgjøre parkeringsareal til andre formål.

Bystyret ber også om at kommuneplanen må ha bestemmelser som sikrer etablering av sykkelparkering.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken