Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt handlingsplan for landbruk

Bystyret har vedtatt ny handlingsplan for landbruk i Bergen 2017-2020.

Bystyret vedtok komiteens innstilling med følgende tilleggsforslag:

  • Omdisponering av landbruksareal til andre formål skal som grunnregel ikke skje, da jord er en ikke-fornybar ressurs. Det er også viktig å opprettholde beitebruk med småfe for å hindre gjengroing og ta vare på biologisk mangfold.
  • Det skal etableres minst fire nye parsellhager i planperioden.
  • Etablere et kompetansenettverk for bybønder.
  • Bystyret ønsker at Bergen kommune skal prioritere planting av spiselige planter og vekster i byrommet generelt, ikke kun i parker som omtalt i planen.
  • Bystyret ønsker å få inn en ordlyd i planen (s. 6 innledningen) om at klima- og energihandlingsplanen for Bergen skal være førende for videre utvikling av landbrukspolitikken.

For endelig formulering og detaljering av vedtak, se protokoll i BKSAK som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.

Les tidligere omtale

Les dokumentene i saken